KURZ HEJNÉHO METODY V MATEMATICE 1. STUPNĚ ZŠ ZAMĚŘENÝ NA JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY

Jedná se o ucelený seriál pracovních dílen  a seminářů pro učitele jednotlivých ročníků 1. stupně ZŠ (1.-5.). Celý seriál, a tedy i jednotlivé dílny a semináře, jsou zaměřeny přednostně na výuku matematiky v příslušném ročníku základní školy Hejného metodou, ale budou probírány i přesahy do následujícího ročníku a předpokládané znalosti žáků z ročníku nižšího. 

Teoretickým východiskem Hejného edukační metody je genetický konstruktivismus. Účastníci celého seriálu se podrobně seznámí s: 

 

A. principy Hejného vyučovací metody, a to prostřednictvím a) vlastních prožitků výuky vedené v duchu HM, b) rozborem videoukázek, c) návštěvou otevřených hodin s následnou reflexí, d) společnou přípravou některých vyučovacích hodin či tematických celků včetně tvorby gradovaných úloh, e) kolektivní reflexí příběhů, situací, které se odehrály ve třídě některého účastníka. 

B. obsahem jednotlivých prostředí v daném ročníku s přesahem do vyššího i nižšího ročníku a s jejich cíli vzhledem k budování porozumění matematickým pojmům, vztahům, procesům.

C. didaktickým zpracováním klíčových prostředí, zejména těch, která se v daném ročníku nově otevírají.

 

Obsah jednotlivých seminářů a dílen je koncipován tak, aby odpovídal postupnému zavádění učiva během školního roku a vždy předcházel obsahu výuky v  období následujícím po semináři. Účastníci si tak budou moci hned vyzkoušet získané znalosti a dovednosti ve vlastní výuce. V následujícím semináři je budou reflektovat a diskutovat vzniklé situace.

Každý seminář je členěn do několika bloků: Aktivní seznámení účastníků s novým prostředím; rozšíření zkušeností s nějakým pokračujícím prostředím, s jeho specifiky pro daný ročník; seznámí s gradováním úloh z probíraných prostředí tak, aby učitel uměl efektivně nastavit obtížnost úlohy pro konkrétního žáka na škále žák se specifickými potřebami – žák vysoce talentovaný; ilustrace všech typů úloh z probíraných prostředí v daném ročníku, ilustrace žákovských řešení a jejich analýza; nahlédnutí do matematiky, která je danými prostředími a danými úlohami připravována; prezentace provázanosti probíraných prostředí a úloh na RVP a výstupy pro jednotlivé aktivity; diskuse, dotazy a zkušenosti účastníků, hodnocení žáků ve vazbě na principy Hejného metody.  

 

 

 

KOMU JE URČENO

Učitelé I. stupně základních škol, asistenti učitelů, inspektoři, i další pedagogičtí pracovníci.

VZDĚLÁVACÍ CÍL

Učitelé matematiky na 1. stupni ZŠ se seznámí s principy výuky vedené přístupem genetického konstruktivismu, s matematickými didaktickými prostředími podporujícími u žáků hlubší pochopení matematických pojmů, vztahů, situací, procesů. Osvojí si metody práce s chybou žáka tak, aby uměli maximálně využít intelektuální potenciál každého žáka. Naučí se pracovat s gradovanými úlohami a nastavovat další edukační postup vzhledem k jednotlivému žákovi i vhledem k celé třídě. Osvojí si účinné formy zdokonalování vlastního edukačního stylu (analýzy videonahrávek). 

Číslo akreditace DVPP

MSMT- 17099/2019-1-537

LEKTOŘI

Držitel certifikátu vydaného prof. Hejným

HODINOVÁ DOTACE

56 x 45 min.

POČET ÚČASTNÍKŮ

8 - 15

FORMA

Cyklus seminářů

Chcete uspořádat tento seminář u vás ve škole?

Cena: 17000 Kč za každého účastníka, v rozmezí 8-15 účastníků.

Máte-li zájem o realizaci tohoto semináře na vaší škole, vyplňte prosím poptávkový formulář.