MATEMATIKA HEJNÉHO METODOU NA 2. STUPNI ZŠ I, II, III A IV

Cyklus dílen je určen především pro učitele matematiky na 2. stupni ZŠ, kteří chtějí začít učit, nebo kteří učí matematiku Hejného metodou podle učebnic M. Hejného - od zkušenosti k pojmu. Účastníci se podrobně seznámí se změnou role učitele, s mnoha prostředími, včetně průřezových témat, program bude posílen o didaktické dílny zaměřené na tvorbu gradovaných úloh a gradované testy. Kurz bude zaměřen na prohloubení poznání práce v prostředích.  Rozšiřující didaktické dílny budou věnovány analýzám žákovských řešení, účastníci budou mít možnost analyzovat práce svých žáků.  

Teoretickým východiskem Hejného edukační metody je genetický konstruktivismus. 

Cyklus dílen bude cílený na prostředí aritmetická i geometrická. Účastníci budou seznámeni se zavedením prostředí na 1. stupni. Zaměříme se na ukázky konkrétních úloh, na kterých ukážeme souvislost s učivem 2. stupně a budeme řešit i úlohy navazující - z učebnic 2. stupně. Účastníci dílny si sami ověří, které zkušenosti žáci řešením úloh získávají. Ukážeme, k jakým matematickým pojmům dál úlohy směřují, na co žáky připravují. 

Vše bude ilustrováno konkrétními příklady ze školní praxe. 

Pracovní dílny budou zaměřeny na následující témata:

A. Východiska výuky matematiky, zásady dodržované ve vyučovacích hodinách. (6 x 45 min.)

Úvodní seznámení s východisky vzdělávání metodou Hejného, potažmo genetického konstruktivismu. Diskutovány budou i náměty na konkrétní činnosti pro žáky 2. stupně, metody a formy práce s konkrétními úlohami. Účastníci zároveň uvidí směr dalšího vývoje žáka. Východiska a zásady výuky budou účastníci objevovat a prožívat na konkrétních činnostech a úlohách. Zaměříme se na využití teorie generického modelu v úlohách v učebnicích.

B. Změna role učitele. (8 x 45 min.)

Změna přístupu k výuce matematiky spočívá nejen ve zpracování obsahu výuky, ale také ve změně způsobů učení, změně hodnocení, metod práce, což se všechno projeví v odlišné roli učitele. Ten se stává spíše průvodcem žákova poznávání tím, že mu nabízí přiměřené úlohy v promyšlené posloupnosti, zároveň je učitel moderátorem třídních diskusí. O správnosti řešení úloh nerozhoduje učitel, ale žáci ve svých diskuzích, kde správnost dokládají argumenty. Učitel diskuzi řídí, ale nehodnotí. 

C. Matematická prostředí, jako nástroj rozvoje tvořivosti a intelektu žáka. (46 x 45 min.)

Formou nabídky cyklu pracovních dílen se účastníci seznámí s vybranými prostředími Hejného metody, kde žáci budují své matematické poznání spolu se strategiemi řešení úloh a problémových situací. Účastníci si v roli žáka vyzkouší různé činnosti, které přinášejí zkušenosti potřebné pro budování matematických pojmů na 2. stupni ZŠ, řešení konkrétních úloh například dramatizací, modelováním a dalšími strategiemi, ke kterým učitel může vést své žáky. Při řešení úloh různé úrovně bude mít účastník možnost nahlédnout do vlastních i žákovských myšlenkových pochodů. Budeme se zamýšlet nad matematickým potenciálem úloh a nad jejich didaktickým cílem. 

Účastníci si sami vyzkouší tvorbu úloh snadných i náročnějších tak, aby pak dokázali nastavit obtížnost úloh pro konkrétní žáky. 

D. Analýza žákovských řešení ( 8x45 min.)

Účastníci jsou vedeni k pochopení myšlenkových pochodů žáků na základě analýzy jejich písemného řešení úloh. Budeme se zamýšlet nad jednotlivými kroky řešení, odhalovat jejich příčiny, které žáky vedly k jednotlivým krokům a zvoleným strategiím řešení. Budeme si všímat různých přístupů na základě individuálních typů myšlení. Budeme analyzovat případné chyby a hledat, jaké úlohy žákům předložit tak, aby se chyby napravily a žáci se mohli dál rozvíjet. Účastníci mohou k analýze předložit žákovské práce z vlastní výuky.

E. Gradované úlohy, gradované testy, hodnocení. (12 x 45 min.)

Zkušenosti ukazují, že vhodným prostředkem hodnocení jsou gradované testy, které využívají nabídku úloh se stupňovanou obtížností, podobnou jako v učebnicích. Žáci si sami zvolí obtížnost. Účastníci budou seznámeni s ukázkami gradovaných testů i s jejich hodnocením, sami si vyzkouší tvorbu gradovaných úloh a sestavení gradovaného testu. 

V diskuzích a při sdílení zkušeností se účastníci zaměří na možnosti hodnocení práce v hodinách, na sebehodnocení žáků. Účastníci budou mít možnost přinést vlastní gradované testy k diskuzi a ke sdílení.

 

 

KOMU JE URČENO

Učitelé 2. stupně základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií, asistenti učitelů, inspektoři i další pedagogičtí pracovníci.

VZDĚLÁVACÍ CÍL

Učitelé se na základě přímých zkušeností seznámí se zásadami výuky vycházející z genetického konstruktivismu, s možnostmi budovat v myslích žáků schémata matematických pojmů prostřednictvím práce v mnoha různých prostředích.  Získají nové podněty pro výuku matematiky na 2. stupni základní školy, případně na víceletých gymnáziích.  Seznámí se s postupy, které vedou k rozvoji jak rozumových, tak i osobnostních charakteristik žáka. Dále se seznámí s různými metodami a formami práce a s využitím didaktických pomůcek. Vše bude ilustrováno na praktických konkrétních příkladech.

Číslo akreditace DVPP

MSMT- 17099/2019-1-537

LEKTOŘI

Držitel certifikátu vydaného prof. Hejným

HODINOVÁ DOTACE

80 x 45 min.

POČET ÚČASTNÍKŮ

8 - 15

FORMA

Cyklus seminářů

Chcete uspořádat tento seminář u vás ve škole?

Cena: 26000 Kč za každého účastníka, v rozmezí 8-15 účastníků.

Máte-li zájem o realizaci tohoto semináře na vaší škole, vyplňte prosím poptávkový formulář.