V pracovních dílnách se účastníci aktivně seznámí s nejnovějšími poznatky z oblasti výuky orientované na budování schémat (VOBS), s efektivními postupy použitelnými přímo v hodinách matematiky, stejně jako s novými poznatky didaktiky matematiky jako vědy.

a) přednáška, 45 minut,

b) pracovní dílny v délce 90 minut, v nichž se účastníci aktivně zabývají buď nějakým problémem z oblasti didaktiky matematiky a vyučování matematice (například práce s chybou, budování představ o čísle, propedeutika zlomků a záporných čísel, zavedení pojmů míry ve 2D i 3D geometrii, …) nebo nějakým výukovým matematickým prostředím.

c) prezentace v sekcích s diskusí – v délce 15 minut prezentují učitelé své zkušenosti s vyučováním matematice orientovaným na budování schémat na 1. i 2. stupni ZŠ i MŠ a své dobré nápady do výuky.

d) kulatý stůl – diskuse o možnostech zlepšování kvality výuky matematice na 1. i 2. stupni ZŠ. 45 min.

KOMU JE URČENO

Cílovou skupinou jsou učitelé matematiky 1. a 2. stupně ZŠ, učitelé MŠ, pedagogové–výzkumníci v oboru didaktiky matematiky, pedagogové připravující učitele matematiky 1. a 2. stupně a rodiče. 

VZDĚLÁVACÍ CÍL

Účastníci se seznámí

 • s principy a cíli koncepce výuky orientované na budování schémat,
 • s rolí učitele i rolí žáka při této metodě výuky matematice,
 • podrobně s koncepcí učebnic matematiky pro 1. stupeň ZŠ a s očekávanými výstupy, na které lze na 2. stupni ZŠ navazovat,
 • hlouběji s koncepcí učebnic matematiky pro 2. stupeň ZŠ a výstupy z 1. st., na které lze na 2. stupni ZŠ navazovat, v případě zájmu pak podrobně s učebnicemi pro 6. ročník a dalšími, které jsou alespoň rozpracované,
 • s poznávacím procesem žáka a mechanizmem budování představ a pojmů v matematice,
 • hlouběji s úlohami na úrovni přechodu mezi 1. a 2. stupněm ZŠ, a to pomocí bohaté palety aritmetických a geometrických prostředí,
 • podrobněji s novou metodou výuky matematiky a s postupy, které vedou k rozvoji rozumových i osobnostních schopností žáka. 

Obecným cílem konference je přispět k inovaci výuky matematice na 1. i 2. st. ZŠ, rozšířit a prohloubit profesní kompetence učitelů matematiky prvního i druhého stupně ZŠ, ale také učitelů předmatematické výchovy na MŠ.

Jedná se především o následující kompetence učitelů:

 • orientovat se v jednotlivých didaktických prostředích,
 • tvořit úlohy různé náročnosti a využívat je pro diferencovaný přístup k žákům,
 • efektivně pracovat s chybou žáka,
 • aplikovat výuku orientovanou na budování schémat jako metodu rozvíjející nejen matematické myšlení žáků, ale i jejich osobnostních vlastností,
 • koncipovat poznávací proces žáka od konkrétních zkušeností až k tvorbě abstraktního poznatku matematických pojmů,
 • využívat různých forem vyučování.

 

 

 

 

Číslo akreditace DVPP

MSMT- 1393/2015-1-66

LEKTOŘI

Držitel certifikátu vydaného prof. Hejným

HODINOVÁ DOTACE

9

POČET ÚČASTNÍKŮ

50 - 150

FORMA

konference