VYUČOVÁNÍ MATEMATICE PODLE HEJNÉHO METODY PRO ŘEDITELE

Hodinová dotace: 8 x 45 min.

seznam účastníků

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

30. 11. 2019, 09:00 - 16:15
ZŠ Liberec, Žákovská 67, 460 10 Liberec
další termíny

LEKTOŘI

PhDr. Jana Slezáková Ph.D.

CENA PRO JEDNOTLIVCE

2 500 Kč

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 637/2019-2-52


Kurz je určen především ředitelům škol a školských zařízení a jejich zástupcům, a to jak MŠ, tak ZŠ 1. i 2. stupeň a SŠ. Účastníci kurzu získají relevantní informace o Hejného edukační metodě výuky matematiky, aby se mohli kvalifikovaně rozhodnout, zda upozornit své učitele na tuto metodu, případně jak podpořit ty učitele své školy, kteří by rádi touto metodou učili, nebo ji již aplikují. Učitel, který se rozhodl pro výuku matematice v duchu Hejného metody a který věnuje značné úsilí i mnoho času na své vzdělání v této metodě, potřebuje zejména v prvních letech mnohem více času i energie na přípravu své výuky, na rozmýšlení o diferencovaném přístupu k žákům, na přípravu gradovaných úloh tak, aby skutečně rozvíjel žáky v co nejširší škále kognitivních typů a úrovní. Rovněž potřebuje mnohem intenzivněji komunikovat s rodiči svých žáků a musí trpělivě vysvětlovat svůj přístup k vyučování, který je odlišný od toho, co oni sami na sobě zažili. Aby takový učitel mohl kvalitně učit a maximálně se věnovat svým žákům, potřebuje na práci klid a podporu svého okolí, zejména pak podporu vedení školy.

Hejného edukační metoda spočívá na dvou pilířích:

a) na důsledně konstruktivistickém přístupu k vyučování s důrazem na rozvoj autonomie žáka, budování klimatu ve třídě příznivému pro učení, budování dobrého vztahu k matematice a intelektuální činnosti, na individualizaci vzhledem k úrovni žáka v dané oblasti matematiky a na práci s chybou jako edukační situací.

b) na vyučování matematice orientované na budování mentálních schémat matematických pojmů, vztahů, procesů, situací (VOBS). To je v koncepci učiva matematiky zajištěno vložením matematického obsahu do mnoha prolínajících se prostředí jak sémantických, tak strukturálních. Dlouhodobá a opakovaná práce v prostředích zajišťují žákům dobré porozumění pojmům, vztahům, procesům a situacím díky přiměřené gradaci úloh, témat. Vše je v souladu s vývojovou psychologií a podloženo znalostí mechanizmu poznávacího procesu žáka v matematice a jeho psychiky.

Obsah kurzu

V rámci semináře se účastník seznámí s

  • principy Hejného metody na takové úrovni, aby dokázal v roli pozorovatele posoudit, zda jsou principy ve výuce efektivně používány, aby dokázal na základní úrovni učiteli poradit, jak na sobě případně dále pracovat a jak budovat bezpečné prostředí a provázet žáky v procesu učení. (3h)
  • rozvojem autonomního hodnocení žáků, tj. takové hodnocení, které obsahuje složku sebehodnocení i složku vrstevnického hodnocení – žák poznává své schopnosti, své silné i slabé stránky, a to nejen v matematice, ale i v oblasti osobnostně sociální. (2h)
  • obsahem matematického učiva na takové úrovni, aby dokázal posoudit, jak je naplňován ŠVP, případně RVP ZV. (2h)

V rámci semináře bude poskytnut dostatečný prostor pro sdílení dobré i méně dobré praxe a pro diskuse o problémech, které vedoucí pracovník musí řešit jak ve vztahu k učiteli aplikujícího Hejného metodu, tak směrem ke komunitě rodičů. Z diskuse vyplynou i doporučení, jak jednotlivé problémy řešit. (1h)

INFORMACE A STORNO PODMÍNKY

Učitelé se přihlásí jednou přihláškou do celé šablony (cyklu seminářů). Za absolvování celé šablony (cyklu seminářů) dostane každý účastník certifikát vždy za celou kompletní šablonu (cyklus seminářů). 
Kontrolujte, prosím, zda se opravdu hlásíte na Vámi zamýšlenou úroveň. Přihlašujte se až ve chvíli, kdy skutečně víte, kdo za Vás bude seminář hradit (zda Vy nebo škola).
Seminář se koná od počtu 6 účastníků!

Storno podmínky seminářů: 
Odhlášení 6-5 dnů před začátkem 20% z ceny, 4-3 dny před začátkem 50% z ceny, 2-0 dnů před začátkem 100% ceny.

Účastníci obdrží osvědčení o účasti. Dbáme na to, aby námi vydaný certifikát byl potvrzením o absolvování celého semináře.

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde

Chcete uspořádat tento seminář u vás ve škole?

Cena: 2500 Kč za každého účastníka. Platba fakturou po uskutečnění semináře.

Máte-li zájem o realizaci tohoto semináře na vaší škole, vyplňte prosím poptávkový formulář.