ZÁKLADY HEJNÉHO METODY V PŘEDMATEMATICKÉ VÝCHOVĚ

Zaměření: VOBS - Úvod do Hejného metody
Zaměření: VOBS - Úvod do Hejného metody

Hodinová dotace: 4 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

6. 10. 2021, 15:00 - 18:30
FZŠ Táborská, Táborská 45, 140 00 Praha 4 - Nusle
další termíny

LEKTOŘI

Mgr. Petra Prokopová Machalová
Mgr. Eva Šubrtová

CENA PRO JEDNOTLIVCE

800 Kč

Přihlašovat se můžete do 29. 9. 2021 nebo do naplnění kapacity
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 27618/2019-1-795


Zaměření: VOBS - Úvod do Hejného metody

 

Děti mateřských škol a 1. ročníku základní školy (ve věku 4 – 8 let) jsou vybaveny jistým přirozeným talentem a tvořivostí, které jsou důležité pro rozvoj logického myšlení a matematických schopností a dovedností. Podstatou práce učitele v mateřské škole a 1. ročníku ZŠ je rozvíjení předmatematických znalostí a schopností dítěte a zároveň rozvíjení vlastního edukačního stylu učitele, zkrátka poznávání všeho, co ovlivňuje kvalitu práce s dětmi, a to jak v oblasti intelektuální, tak v oblasti sociální i etické.

Seminář je určen pro učitele mateřských škol, kteří se již doslechli o výukové metodě prof. Hejného na 1. stupni ZŠ a chtěli by u svých dětí v mateřských školkách efektivně rozvíjet předmatematickou gramotnost v duchu výukové metody orientované na budování schémat. Seminář bude zaměřen na následující klíčové myšlenky:

A. Východiska Hejného metody, stanovené zásady.

B. Aplikace těchto metod v předmatematické výchově. Využití sémantických matematických prostředí pro rozvoj tvořivosti a intelektu dítěte. Znalosti si konstruuje dítě samo během řešení přiměřených úloh převážně manipulacemi, modelováním a dramatizací. Důležité při tom je rozvíjet komunikační schopnosti dětí. Učitelka minimálně vstupuje do myšlenkových procesů dětí. Vedle komunikace ve třídě má značný význam také pěstování různých jazyků matematiky, které umožní uchopit a řešit úlohy a také formulovat úlohy nové.

C. Rozvoj číselných představ. Dítě si buduje mentální schéma počtu (čísla), které je provázáno na rytmus a synchron pohybu se slovem. Dovednost odpočítávání předmětů není možné vypěstovat během několika týdnů. Důležité je vytvářet situace k objevování a využívání pravidelnosti desítkové soustavy. Účastníci jsou seznámeni s prostředími Krokování a Schodů a průvodními didaktickými jevy: rytmus, synchron pohybu a slova, říkanka s čísly i říkanka jako nástroj určování počtu, model čísla pomíjivý, sčítání a odčítání pohybem, počítání pozpátku. Uvedená prostředí umožňují, aby se budovala u dětí představa o čísle nejen jako počet prvků, ale také jako adresa – označení místa na číselné ose, jako operátor změny a porovnání. Pro evidenci procesů děti používají vlastní jazyk, který si každé dítě̌ vytváří a kultivuje.
Účastníci jsou seznámeni s prostředím Autobus a průvodními didaktickými jevy: číslo jako stav a to i stav ukrytý, číslo jako operátor změny, řetězení aditivních operací, rozvoj krátkodobé paměti. Tvorba jazyka vhodného k evidenci vícekrokového procesu aditivních vztahů.

D. Rozvoj porozumění geometrickým pojmům. Manipulativními aktivitami je třeba obohacovat zkušenosti dětí a pak o činnosti komunikovat běžným jazykem. Ten se později upřesňuje v geometrické termíny. Účastníci jsou seznámeni s prostředími manipulativní geometrie: stříhání a skládání z papíru, stavění krychlových staveb, tvorba z dřívka a parketování. Práce v prostředích přispívá k rozvoji jemné motoriky. Průvodní didaktické jevy: základní osobnosti 2D a 3D geometrie, propedeutika míry, souměrnosti, podobnosti, transformací i kombinatoriky. 

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde

Chcete uspořádat tento seminář u vás ve škole?

Cena: 8 000 Kč za seminář do 20 účastníků. Platba fakturou po uskutečnění semináře.

Máte-li zájem o realizaci tohoto semináře na vaší škole, vyplňte prosím poptávkový formulář.