WEBINÁŘ – MATEMATICKÁ PROSTŘEDÍ V HEJNÉHO METODĚ NA 1. STUPNI ZŠ

Zaměření: Práce s učebnicí pro 2. ročník - 1. část
Zaměření: Práce s učebnicí pro 2. ročník - 1. část
 

Hodinová dotace: 4 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

15. 2. 2022, 15:00 - 18:30
on-line
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

800 Kč (vč. 0 % DPH)

Přihlašovat se můžete do 8. 2. 2022 nebo do naplnění kapacity
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 8329/2021-4-241


Garant: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D., RNDr. Renáta Zemanová, Ph.D.
Zaměření:
 Práce s učebnicí pro 2. ročník - 1. část
Forma: videokonference na platformě ZOOM
Účastník získává osvědčení při splnění podmínky 100% účasti za každou 4 x 45 min. část zvlášť.

Webinář je rozdělen do 2 bloků po 90 minutách s 30 minutovou přestávkou.

Matematický obsah druhého pololetí v didaktických prostředích příslušné části učebnice – zavedení prostředí, pomůcky, metodologie, typové úlohy. Budování porozumění matematickým pojmům prostřednictvím různých didaktických prostředí a kontextů.

Zaměříme se především na efektivní práci s pracovními učebnicí pro 2. ročník nakladatelství H-mat, o.p.s., s pomůckami a gradovanými kartami. Aktivity webináře rozdělíme do následujících oblastí:

  1. Shrneme dosavadní zkušenosti, poukážeme na didakticky choulostivá místa, a to, jak pracovat s gradovanými úlohami, které nabízí učebnice, při diferenciaci výuky, a jak využívat úloh na gradovaných kartách.
  2. Podrobněji se budeme věnovat otázce, jak zavádět operaci násobení tak, aby žáci podstatě násobení rozuměli, a jakými cestami násobilku upevňovat.
  3. Budeme pracovat s cíli úloh zařazených přibližně do 2. pololetí a ukážeme si vývojové linky některých pojmů, operací a vztahů (např. geometrické rovinné obrazce, pojem zlomek, ...) a cesty rozvoje některých schopností (např. prostorová představivost, práce s daty, odhalování vazeb, ...).
  4. Poukážeme na situace, v nichž je potřeba pracovat s pomůckami.
  5. Budeme diskutovat efektivní organizaci vyučovací hodiny, budeme uvažovat o organizačních formách vhodných k naplňování cílů a o práci se sebehodnocením a reflexí jako s nástrojem podpory učení, tedy v duchu formativního hodnocení. 
Budou prezentovány učebnice a další učební materiály pro 2. ročník Hejný, M. a kol., H-mat. Poznatky z webináře však budou přenositelné i na učebnice jiných nakladatelství.

Příští webinář: 22. 3. 2022 - Webinář: Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ, zaměření: Práce s učebnicí pro 2. ročník - 2. část

  Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde