Obchodní podmínky

 OBCHODNÍ PODMÍNKY
 H-mat, o.p.s.
pro účast na kurzech a seminářích
 
1.         Obecně prospěšná společnost H-mat, o.p.s. se sídlem: Štěpánská 539/9, 120 00 Praha 2, IČO: 02363071 zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 1298 se zaměřuje na činnost zejména v oblasti šíření výukové Hejného metody formou pořádání výchovně-vzdělávacích akcí, vydávání a prodeje odborných publikací včetně učebnic a učebních pomůcek, poradenství, účasti na vývoji elektronických výukových aplikací apod..
 
2.         Tyto obchodní podmínky upravují uzavření smlouvy a smluvní vztah mezi zájemcem o zajištění účasti na kurzech a seminářích  organizovaných společností  H-mat, o.p.s. (dále též  „objednatel“)  a společností H-mat, o.p.s.   a jsou pro zúčastněné smluvní strany závazné. Smluvní vztah mezi společností H-mat, o.p.s.  a účastníkem vzniká na základě objednávky objednatele  ve formě přihlášky, vyplněné a podané v souladu s těmito obchodními podmínkami. Účastníkem ve smyslu těchto obchodník podmínek  se rozumí fyzická osoba, která se má osobně   kurzu/semináře organizovaného společností  H-mat, o.p.s. zúčastnit, kdy účastník může být, pokud není právnickou osobou,  současně objednatelem.
 
3.         Objednávky, přihlášky, registrace
Přihlášky na kurzy a semináře lze podat pouze prostřednictvím níže uvedených WWW stránek společnosti H-mat, o.p.s. Přihlášky budou evidovány v pořadí, ve kterém byly doručeny společnosti H-mat, o.p.s., a to až do úplného obsazení kapacity kurzu/semináře. Pokud je objednatelem fyzická osoba, pak jednou přihláškou lze objednat kurz/seminář pouze pro jednoho účastníka.  Na základě řádné objednávky objednatele  a dostatečné kapacity zvoleného kurzu/semináře provede společnost H-mat, o.p.s. registraci účastníka na daný  kurz/seminář ve svých interních seznamech účastníků daného  kurzu/semináře.  Společnost H-mat, o.p.s. může z důvodu naplnění kapacity kurzu/semináře od objednávky daného účastníka odstoupit formou zaslání e-mailové zprávy účastníkovi. Přednost mají účastníci, kteří se přihlásili dříve a mají plně uhrazenu cenu daného kurzu/semináře (dále jen „kurzovné“).
 
4.         Zaslané přihlášky jsou závazné, ale objednatel může od objednávky odstoupit bez  stornopoplatků nejpozději 14 dnů před datem zahájení objednaného kurzu/semináře. Odstoupení od objednávky po této lhůtě je upraveno v odstavci „Storno podmínky“ níže.
 
5.         Řádným podáním přihlášky vyjadřuje objednatel souhlas s těmito obchodními podmínkami. Současně s přihláškou vyjadřuje účastník svůj souhlas/nesouhlas  se zpracováním osobních údajů ve formě samostatného poučení a souhlasu účastníka.
 
6.         Pokud objednatel objednává prostřednictvím WWW stránky společnosti H-mat, o.p.s. , obdrží  na svůj e-mail „rekapitulaci objednávky“ a zálohová faktura. Pokud objednateli tato „rekapitulace“ nejpozději následující pracovní den po objednání není na jeho e-mail doručena, má se zato, že nebyla objednávka řádně podána. Jako potvrzení registrace na objednaný kurz/seminář  slouží rekapitulace objednávky zaslaná do e-mailu kontaktní osoby. Pokud není kurzovné uhrazeno řádně a včas, nárok na účast zaniká, nebylo-li písemně mezi objednatelem a společností H-mat, o.p.s. dohodnuto jinak.
 
7.         Přihlášky se přijímají nejpozději 7 dnů před zahájením kurzu/semináře nebo do naplnění kapacity, kdy společnost H-mat, o.p.s. je oprávněna uvedený termín pro příjem přihlášek dle svého uvážení hromadně prodloužit až do dne konání kurzu/semináře. V případě výjimečného podání přihlášky v termínu kratším po uplynutí termínu pro příjem přihlášek dle předchozí věty je třeba dopředu tuto možnost odsouhlasit společnosti H-mat, o.p.s..
 
 
8.         Storno podmínky
Odstoupení od objednávky (storno) je možné pouze písemně – e-mailem s účinností doručením storna  společnosti H-mat, o.p.s. . Bezplatné storno je možné  nejpozději 14 dnů před zahájením objednaného kurzu/semináře. Pokud objednatel ve lhůtě dle předchozí věty již uhradil kurzovné, vrátí  společnost  H-mat, o.p.s. platbu v plné výši zpět.  Odstoupení od objednávky (storno)  méně než   14 pracovních dnů před zahájením objednaného kurzu/semináře je možné, objednatel však uhradí  společnosti H-mat, o.p.s. stornopoplatky jakožto odstupné v následující výši  a za následujících podmínek:
            a) odstoupení  ve lhůtě 14-7 dnů před zahájením:    stornopoplatky 20% z kurzovného
            b) odstoupení  ve lhůtě 6-4 dny před zahájením:  stornopoplatky 50% z kurzovného 
            c) odstoupení  ve lhůtě 3-0 dnů před zahájením:      stornopoplatky 100% kurzovného
 
Stornopoplatky společnost H-mat, o.p.s.  započte na již uhrazené kurzovné a zbývající část uhrazeného kurzovného vrátí  objednateli zpět.  Nebude-li dohodnuto jinak, částka dle předchozí věty se vrací na bankovní účet objednatele, ze kterého byla zaplacena.   Kromě vrácení části kurzovného po započtení stornopoplatků není možný přesun na jiný termín ani objednateli, resp. účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci.  Je však možná individuální dohoda objednatele  se společností H-mat, o.p.s. o účasti  náhradníka.
 
9.         Fakturace kurzovného a způsob úhrady
Každý objednatel  je povinen po řádném objednání a podání přihlášky na zvolený kurz/seminář provést řádně a včas úhradu kurzovného. Bez prokazatelného doložení úhrady kurzovného nemusí být účastník na daný kurz/seminář vpuštěn.
 
Možné způsoby úhrady kurzovného jsou:
 
- bankovním převodem na bankovní účet společnosti H-mat, o.p.s. – na základě zálohové faktury
 
 
Podkladem pro platbu je zálohová faktura, která bude objednateli  generována a zpřístupněna ke stažení v rámci objednávky přes www stránky společnosti H-mat, o.p.s. a též následně doručena objednateli e-mailem v rámci rekapitulace objednávky. Platbu kurzovného je nutné provést dle zálohové faktury s uvedením přiděleného variabilního symbolu, aby mohla být platba identifikována.
 
 
Daňový doklad – faktura bude objednateli zaslána e-mailem bez zbytečného odkladu proběhnutí kurzu/semináře.
 
Dnem platby se rozumí připsání částky na účet společnosti H-mat, o.p.s..
 
V ceně kurzovného jsou zahrnuty studijní materiály, pokud je jejich poskytnutí součástí daného kurzu/semináře. Materiály dostávají účastníci zpravidla na počátku kurzu/semináře při prezenci.
 
10.       Osvědčení
 
Společnost H-mat, o.p.s. nabízí u vybraných kurzů/seminářů možnost získat účastníkům osvědčení o jeho absolvování.  Není-li u daného kurzu/semináře stanoveno jinak, pak podmínkou pro získání osvědčení je dodržení účasti účastníka na daném kurzu/semináři 100% z celého rozsahu kurzu/semináře.
 
11.       Organizace a průběh kurzů/seminářů
 
Místo konání daného kurzu/semináře je uvedeno u každého kurzu/semináře na www stránkách společnosti H-mat, o.p.s.. Prezence účastníků začíná zpravidla 20-60 min. před zahájením daného kurzu/semináře. Čas ukončení je uveden orientačně, záleží na množství dotazů v závěru a během přednášek.
 
12.       Změna a zrušení kurzu/semináře
 
Společnost H-mat, o.p.s. si vyhrazuje právo na změnu v kurzech/seminářích (změna lektora, data,  místa konání, obsahu apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení daného kurzu/semináře, případně její části z organizačních a/nebo provozních důvodů. Všechny případné změny společnost H-mat, o.p.s. objednatelům a účastníkům včas e-mailem oznámí.
 
Jestliže společnost  H-mat, o.p.s. zruší daný kurz/seminář a objednatel má již uhrazeno kurzovné, bude objednateli platba vrácena v plné výši, jiné nároky v takovém případě objednateli ani účastníkovi vůči společnosti H-mat, o.p.s. nenáleží. 
 
13.       Kontaktní údaje, společná a závěrečná ustanovení
 
 WWW stránky společnosti H-mat, o.p.s. pro objednávky kurzů/seminářů jsou následující :
                        www.h-mat.cz
 
Další kontaktní údaje společnosti H-mat, o.p.s. pro informace ohledně kurzů/seminářů :
e-mail : [email protected]
Tel.: +420 730 163 353
                       
 
Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 18. 1. 2019