GEOMETRIE V HEJNÉHO METODĚ PRO 1. - 3. ROČNÍK ZŠ

Cyklus dílen je určen především pro učitele 1.-3.  ročníku ZŠ, kteří chtějí začít učit matematiku Hejného metodou. Teoretickým východiskem Hejného edukační metody je genetický konstruktivismus. Efektivnost výuky je dána nejen edukačním stylem učitele, ale také didaktickým zpracováním učiva. Výuka vedená v duchu genetického konstruktivismu je zaměřená na budování mentálních schémat matematických pojmů, vztahů, situací a je ukotvena do mnoha matematických didaktických prostředí, které pokrývají co nejširší škálu různých pohledů a porozumění jevům, vztahům, situacím.

Cyklus dílen bude cílit především na prostředí, která otevírají žákovi geometrii přirozenou formou, přes prožitky pohybem, manipulacemi, přes zrakové, hmatové i sluchové vjemy. Mnohé aktivity však propojují tato geometrická prostředí i s prostředími aritmetickými. V mysli žáků se tak buduje hustě propojená síť poznatků.  Účastníci se dále seznámí, jak se žáci učí pracovat s daty.  

Vše bude ilustrováno konkrétními příklady ze školní praxe.

Pracovní dílny budou zaměřeny na následující oblasti:            

 

A.     Východiska výuky matematiky, zásady dodržované ve vyučovacích hodinách. (2 x 45 min.)

Úvodní seznámení s východisky vzdělávání Hejného metodou. Budou též diskutována specifika Hejného metody, možná rizika, možnost pracovat se žáky vyžadující zvláštní péči, tzn. jak s nadanými, tak i s poruchami učení. Diskutovány budou i náměty na konkrétní činnosti pro nejmenší děti, metody a formy práce s konkrétními úlohami.

B.      Matematická prostředí, jako nástroj rozvoje tvořivosti a intelektu žáka. (12 x 45 min)

Formou nabídky série pracovních dílen se účastníci seznámí s vybranými prostředími Hejného metody, na kterých děti budují své poznání geometrie spolu se strategiemi řešení úloh a problémových situací. Účastníci si vyzkouší různé činnosti, které otevírají svět geometrie, a řešení konkrétních úloh dramatizací, modelováním a dalšími strategiemi, ke kterým učitel může vést své žáky.

C. Změna role učitele. (2 x 45 minut)

 

Změna přístupu k výuce matematiky spočívá nejen ve zpracování obsahu výuky, ale také ve změně způsobů učení, změně hodnocení, metod práce, což se všechno projeví v odlišné roli učitele. Ten se stává spíše průvodcem žákova poznávání tím, že mu nabízí přiměřené úlohy v promyšlené posloupnosti, zároveň je učitel moderátorem třídních diskusí. 

KOMU JE URČENO

Učitelé I. stupně základních škol, asistenti učitelů, inspektoři, i další pedagogičtí pracovníci.

VZDĚLÁVACÍ CÍL

Učitelé se na základě přímých zkušeností seznámí se zásadami výuky vycházející z genetického konstruktivismu. Seznámí se s postupy, které vedou k rozvoji jak rozumových, tak i osobnostních charakteristik žáka. Dále se seznámí s různými metodami a formami práce a s využitím didaktických pomůcek. Vše bude ilustrováno na praktických konkrétních příkladech.

Číslo akreditace DVPP

MSMT- 25405/2016-1-671

LEKTOŘI

Držitel certifikátu vydaného prof. Hejným

HODINOVÁ DOTACE

16

POČET ÚČASTNÍKŮ

8 - 15

FORMA

Cyklus seminářů

Chcete uspořádat tento seminář u vás ve škole?

Cena: 5400 Kč za každého účastníka, v rozmezí 8-15 účastníků.

Máte-li zájem o realizaci tohoto semináře na vaší škole, vyplňte prosím poptávkový formulář.