HEJNÉHO METODA VE VYUČOVÁNÍ MATEMATICE V MALOTŘÍDNÍCH ŠKOLÁCH II (WEBINÁŘ)

Anotace
Kurz je určen učitelům 1. st. ZŠ malotřídních škol, asistentům pedagogů, kteří již Hejného metodu vyučování matematice na 1. st. ZŠ do jisté míry ovládají, kteří se dobře orientují v matematických prostředích jak na řešitelské, tak na didaktické úrovni, zvládají roli učitele, a i další principy vyučování matematice Hejného metodou jsou jim blízké. Kurz navazuje na stejnojmenný kurz I. Jeho absolvování je doporučené, není nezbytnou podmínkou.
Efektivnost výuky je dána nejen edukačním stylem učitele, ale také didaktickým zpracováním učiva. To jsou dvě ze tří oblastí, kterým budeme věnovat pozornost. Třetí oblastí je rozvoj osobnosti žáka.
Podstatou vyučování orientovaného na budování schémat (VOBS) v matematice 1. stupně ZŠ podle prof. M. Hejného je tedy:
1)   dobrá znalost všech didaktických prostředí jak sémantických, tak strukturálních, která nesou obsah matematického učiva a která zajišťují žákům dobré porozumění pojmům, vztahům, procesům a situacím, a to v souvislostech a v propojení na bohaté množství kontextů;
2)   dobrá schopnost důsledně aplikovat konstruktivistický edukační styl. V tomto bodu je samozřejmě zahrnuta i schopnost připravit výuku diferencovaně pro různé úrovně žáků třídy a reagovat v průběhu výuky s ohledem na momentální úroveň jednotlivých žáků, tj. schopnost individualizovat.
V rámci vrstevnického vzdělávání je práce učitele ve třídě jednodušší vzhledem k menšímu mentálnímu rozpětí žáků (podle psychologů je to 3-4 roky). Velkým problémem je však práce s věkově heterogenní skupinou, kde mentální rozpětí žáků je vynásobeno.
 
Cíl kurzu
Hlavním cílem kurzu je propojit skupinu učitelů malotřídek a nastavit jejich sdílení dobrých zkušeností a problémů i po absolvování kurzu. Proto je podstatnou součástí kurzu sdílení dobré praxe i řešených problémů a práce s vlastním doneseným materiálem.
V rámci kurzu se účastník naučí koncipovat matematické učivo, volit metody i formy práce pro heterogenní skupiny žáků, zejména takových, jejichž věkové rozpětí je více než dva roky. K tomu je potřeba:
a)   rozumět mechanizmu tvorby představ žáků o čísle a číselných operacích a o geometrických pojmech, vztazích, procesech, situacích. Na nich pak bude učitel stavět konstrukci edukační trajektorie pro jednotlivé skupiny žáků věkově i výkonnostně
b)   znát některé metody analýzy žákovských řešení, některé diagnostické nástroje, jako například gradované série úloh. Tyto pak učitel využije pro tvorbu přiměřených úloh pro každého žáka heterogenní skupiny.
c)    znát různé formy práce v heterogenní skupině. Ty pak učitel využije při individualizaci výuky pro úroveň každého žáka.
d)   řešit jisté situace ve třídě z oblasti osobnostně sociální. Těchto znalostí pak učitel využije pro rozvoj osobností žáků a tvorbu příznivého klimatu třídy.
 
Dále se účastník kurzu zaměří na:
-      rozvoj dovedností reflektovat svůj vlastní edukační styl,
-      poznávání možností, jak jej zefektivnit a směřovat ke stylu konstruktivistickému,
-      rozvíjení dovedností diferencovat a individualizovat svou výuku tak, aby optimálně rozvíjel každého žáka v konkrétní heterogenní skupině složené ze žáků několika ročníků.
 
Přehled témat a jejich hodinová dotace
Hodinová dotace celého kurzu: 8 h (8x 45 min)
1)   Tvorba představ žáků o některých matematických pojmech (číslo, zlomek, rovnice, geometrické pojmy, …), vztazích (číselné operace, dělitelnost, …) a situacích (matematické jazyky v různých kontextech, rovníkové situace, evidence, …). Budou vybrány takové pojmy, vztahy, situace, které se prolínají ročníky, na něž zaměříme pozornost vzhledem k potřebám účastníků. Navrhneme, jaké problémy a úlohy lze řešit na různých úrovních tak, aby třída mohla pracovat společně. (3 h)
2)   Analýza videoukázek donesených lektorem i předem poslaných účastníky, rozbor vlastních příprav na výuku. (3 h)
3)   Tvorba ŠVP pro daný systém slučování ročníků na dané škole vzhledem k nakombinovaným ročníkům. (1 h)
4)   Sdílení ukázek dobré praxe a dalších inspirativních zkušeností z malotřídky. (1 h)
 

KOMU JE URČENO

učitelé 1. stupně ZŠ, asistenti pedagoga

VZDĚLÁVACÍ CÍL

Hlavním cílem kurzu je propojit skupinu učitelů malotřídek a nastavit jejich sdílení dobrých zkušeností a problémů i po absolvování kurzu. Proto je podstatnou součástí kurzu sdílení dobré praxe i řešených problémů a práce s vlastním doneseným materiálem.
V rámci kurzu se účastník naučí koncipovat matematické učivo, volit metody i formy práce pro heterogenní skupiny žáků, zejména takových, jejichž věkové rozpětí je více než dva roky.

Číslo akreditace DVPP

MSMT- 27618/2019-1-795

LEKTOŘI

Držitel certifikátu vydaného prof. Hejným

HODINOVÁ DOTACE

8 x 45 min.

POČET ÚČASTNÍKŮ

8 - 15

FORMA

Seminář a dílna

Chcete uspořádat tento seminář u vás ve škole?

Cena: 2500 Kč za každého účastníka. Platba fakturou po uskutečnění semináře.

Máte-li zájem o realizaci tohoto semináře na vaší škole, vyplňte prosím poptávkový formulář.