HEJNÉHO METODA VYUČOVÁNÍ MATEMATICE NA 2. ST. ZŠ - PRO MÍRNĚ POKROČILÉ

Učitelova dobrá znalost vyučovací metody Hejného je dobrou zárukou efektivní výuky. Seminář nabízí hlubší proniknutí do vyučování orientovaného na budování schémat, neboli Hejného vyučovací metody, do koncepce nových učebnic, i koncepce vzdělávání v matematice, kterou rozpracoval profesor Hejný a kol. Účastníci semináře hlouběji proniknou do úloh ve vybraných aritmetických nebo geometrických prostředích. Prostřednictvím řešení úloh se aktivně seznámí s poznávacím procesem žáka v matematice a mechanizmem budování představ a pojmů. Budou objevovat prolínání různých výukových prostředí a schémat jednotlivých pojmů, vztahy, budou v roli žáků objevovat matematické modely a jazyky v různých prostředích. Seminář bude dialogický a jeho část bude věnovaná sdílení zkušeností i problémů, s kterými se účastníci potkávají v běžné praxi.

Předpokládá se, že účastník má již alespoň roční zkušenost s výukou Hejného metodou a má základní znalost o prostředí či tématu, které je náplní semináře. 

KOMU JE URČENO

 

Učitelé matematiky 2. st. ZŠ, inspektoři, asistenti pedagogů, pracovníci PPP a další pedagogičtí pracovníci.

VZDĚLÁVACÍ CÍL

Učitelé se podrobněji seznámí s novou metodou výuky matematiky na základní škole jak po obsahové, tak po didaktické stránce. Hlouběji proniknou do některých matematických prostředí a získají tak další podněty pro efektivní výuku matematiky na 2. stupni ZŠ. Seznámí se s postupy, které vedou k rozvoji rozumových i osobnostních schopností žáka. Vše bude ilustrováno videoukázkami či příběhy z praxe. 

Číslo akreditace DVPP

MSMT- 27618/2019-1-795

LEKTOŘI

Držitel certifikátu vydaného prof. Hejným

HODINOVÁ DOTACE

4 x 45 min.

POČET ÚČASTNÍKŮ

10 - 20

FORMA

Praktický seminář, dílna

Chcete uspořádat tento seminář u vás ve škole?

Cena: 8 000 Kč za seminář do 20 účastníků. Platba fakturou po uskutečnění semináře.

Máte-li zájem o realizaci tohoto semináře na vaší škole, vyplňte prosím poptávkový formulář.