KURZ HEJNÉHO METODY VE VYUČOVÁNÍ MATEMATICE 1. STUPNĚ ZŠ

Teoretickým východiskem Hejného edukační metody je genetický konstruktivismus. Efektivnost výuky je dána nejen edukačním stylem učitele, ale také didaktickým zpracováním učiva.  Výuka vedená v duchu genetického konstruktivismu je zaměřená na budování mentálních schémat matematických pojmů, vztahů, situací je ukotvena do mnoha matematických didaktických prostředí, které pokrývají co nejširší škálu různých pohledů a porozumění jevům, vztahům, situacím. Jsou to např. sémantická aritmetická prostředí Děda Lesoň, Krokování, Autobus, Rodina, dále strukturální aritmetická prostředí jako Hadi, Pavučiny, Násobilkové čtverce, Šipkové grafy, Sčítací trojúhelníky, Stovková tabulka, Sousedé, Barevné trojice, Výstaviště, geometrická prostředí Dřívka, Origami, Parkety, Čtverečkovaný papír, Krychlové stavby, Sítě krychle, Linky a Cyklotrasy aj. 

Podstatou výuky v duchu Hejného metody vyučování matematice 1. stupně ZŠ je:

1. znalost všech didaktických prostředí jak sémantických, tak strukturálních, která nesou obsah matematického učiva a která zajišťují žákům dobré porozumění pojmům, vztahům, procesům a situacím, a to v souvislostech a v propojení na bohaté množství kontextů;

2. důsledná aplikace konstruktivistického edukačního stylu včetně individualizace výuky podle úrovně každého žáka.

Účastníci kurzu pro učitele Hejného metody vyučování matematice na 1. stupni ZŠ se v průběhu kurzu zaměří na: 

(a) seznámení se základními matematickými prostředími na takové úrovni, aby mohli začít vyučovat matematiku v souladu s principy genetického konstruktivismu, aby úlohy z jednotlivých prostředí i jeho přesahu do vyšších ročníků uměli sami řešit, 

(b) principy výuky Hejného metodou tak, aby uměli vést žáky objevitelskou cestou a uměli individualizovat výuku, tj. formulovat úlohy přiměřené obtížnosti pro každého žáka, 

(c) rozvoj dovedností reflektovat svůj vlastní edukační styl prostřednictvím analýz videonahrávek vlastních hodin, videonahrávek vyučovacích hodin, které jsou ukázkami dobré praxe, víceúrovňovými reflexemi shlédnutých otevřených hodin, analýzou písemně zachycených příběhů, jak z vlastní praxe, tak zprostředkované. 

Přehled témat a jejich hodinová dotace: Kurz je dvousemestrální v rozsahu 80 hodin po 45 minutách rozdělených do dvou bloků po 40 hod. za semestr.   

Kurz je rozložen do dvou základních bloků:

A. 48 h zaměřených na obsah. 

B. 32 h zaměřených na metodu

Add A. Uvedená časová dotace bude rozdělena do 8 setkání po 6 hodinách a realizována částečně v podobě pobytových dvoudenních setkání, částečně v jednodenních. 

Každý výukový celek bude zahájen (1) řešitelskou částí, kde účastníci budou na základě studia předem daných materiálů diskutovat řešení a řešitelské strategie úloh z různých prostředí, budou tvořit série úloh s odstupňovanou obtížností a budou posuzovat žákovská řešení. Poté bude následovat (2) interaktivní výklad nových prostředí a na závěr (3) se seznámí s materiálem, který dostanou k řízenému samostudiu. Každé setkání je obohaceno o individuální konzultace. 

 

 

Add B. Uvedená časová dotace je rozložena do dvou oblastí, ve kterých budou účastníci vlastními aktivitami získávat zkušenosti a dovednosti s implementací principů Hejného metody přímo do výuky. 

1) 16 h je zaměřeno na rozvoji schopnosti posoudit vlastní edukační styl prostřednictvím reflexe hospitovaných hodin, videonahrávek vlastních hodin i výukových fragmentů jiných učitelů s ukázkami dobré praxe; 

2) 16 h je zaměřeno na společné didaktické zpracování výukové hodiny případně výukového celku, její realizace ve cvičné třídě, následná reflexe, na tvorbu gradovaných úloh nastavených přiměřeně na konkrétní žáky ve cvičné třídě. 

 

 

 

 

 

KOMU JE URČENO

Učitelé 1. stupně ZŠ, asistenti pedagogů, inspektoři i další pedagogičtí pracovníci.

VZDĚLÁVACÍ CÍL

Učitelé matematiky na 1. stupni ZŠ se seznámí se s principy výuky vycházející z genetického konstruktivismu, s matematickými didaktickými prostředími podporujícími u žáků hlubší pochopení matematických pojmů, vztahů, situací, procesů. Osvojí si metody práce s chybou žáka tak, aby uměli maximálně využít intelektuální potenciál každého žáka. Naučí se pracovat s gradovanými úlohami a nastavovat další edukační postup vzhledem k jednotlivému žákovi i vhledem k celé třídě. Osvojí si účinné formy zdokonalování vlastního edukačního stylu (analýzy videonahrávek).

Číslo akreditace DVPP

MSMT- 17099/2019-1-537

LEKTOŘI

Držitel certifikátu vydaného prof. Hejným

HODINOVÁ DOTACE

80 x 45 min.

POČET ÚČASTNÍKŮ

8 - 15

FORMA

Cyklus seminářů

Chcete uspořádat tento seminář u vás ve škole?

Cena: 26000 Kč za každého účastníka, v rozmezí 8-15 účastníků.

Máte-li zájem o realizaci tohoto semináře na vaší škole, vyplňte prosím poptávkový formulář.