MATEMATIKA HEJNÉHO METODOU NA 2. STUPNI ZŠ I, II A III

Cyklus dílen je určen především pro učitele matematiky na 2. stupni ZŠ, kteří chtějí začít učit, nebo kteří učí matematiku Hejného metodou podle učebnic M. Hejného pro 2. stupeň - od zkušenosti k pojmu.  Účastníci se podrobně seznámí se změnou role učitele, s mnoha prostředími, včetně průřezových témat, program bude posílen o didaktické dílny zaměřené na gradované úlohy a gradované testy. Teoretickým východiskem Hejného edukační metody je genetický konstruktivismus. 

 

Cyklus dílen bude cílený na prostředí aritmetická i geometrická. Účastníci budou seznámeni se zavedením prostředí na 1. stupni. Zaměříme se na ukázky konkrétních úloh, na kterých ukážeme souvislost s učivem 2. stupně a budeme řešit i úlohy navazující - z učebnic 2. stupně. Účastníci dílny si sami ověří, které zkušenosti žáci řešením úloh získávají. Ukážeme, k jakým matematickým pojmům dál úlohy směřují, na co žáky připravují. 

Vše bude ilustrováno konkrétními příklady ze školní praxe. 

Pracovní dílny budou zaměřeny na následující témata:

 

A. Východiska výuky matematiky, zásady dodržované ve vyučovacích hodinách. (2 x 45 min.)

Úvodní seznámení s východisky vzdělávání metodou Hejného, potažmo genetického konstruktivismu. Mezi základní principy metody patří: od zkušeností v mnohých didaktických prostředích k matematickému poznatku, od jazyka běžného života k jazyku matematiky, od moderovaných diskusí k rozvoji osobnosti žáka, od přirozené motivace žáka přes úspěch a prožitek radosti k další potřebě intelektuálního růstu. Budou též diskutována specifika Hejného metody, možná rizika, možnost pracovat se žáky vyžadující zvláštní péči, tzn. jak s nadanými, tak s poruchami učení. 

 

B. Změna role učitele. (2 x 45 min.)

Změna přístupu k výuce matematiky spočívá nejen ve zpracování obsahu výuky, ale také ve změně způsobů učení, změně hodnocení, metod práce, což se všechno projeví v odlišné roli učitele. Ten se stává spíše průvodcem žákova poznávání tím, že mu nabízí přiměřené úlohy v promyšlené posloupnosti, zároveň je učitel moderátorem třídních diskusí. O správnosti řešení úloh nerozhoduje učitel, ale žáci ve svých diskuzích, kde správnost dokládají argumenty. Učitel diskuzi řídí, ale nehodnotí. V případě, že se žáci dohodnou na chybném závěru, učitel doplní další úlohy, jejichž řešení žáky přivede k napravení chyby.  

C. Matematická prostředí jako nástroj rozvoje tvořivosti a intelektu žáka. (40 x 45 min.)

Formou nabídky cyklu pracovních dílen se účastníci seznámí s vybranými prostředími Hejného metody, kde žáci budují své matematické poznání spolu se strategiemi řešení úloh a problémových situací. Účastníci si v roli žáka vyzkouší různé činnosti, které přinášejí zkušenosti potřebné pro budování matematických pojmů na 2. Stupni ZŠ, řešení konkrétních úloh například dramatizací, modelováním a dalšími strategiemi, ke kterým učitel může vést své žáky.. 

Účastníci si sami vyzkouší tvorbu úloh snadných i náročnějších tak, aby pak dokázali nastavit obtížnost úloh pro konkrétní žáky. 

 

D. Analýza žákovských řešení (4x45 min.)

Účastníci jsou vedeni k pochopení myšlenkových pochodů žáků na základě analýzy jejich písemného řešení úloh. Budeme se zamýšlet nad jednotlivými kroky řešení, odhalovat jejich příčiny, které žáky vedly k jednotlivým krokům a zvoleným strategiím řešení. Budeme si všímat různých přístupů na základě individuálních typů myšlení. Budeme analyzovat případné chyby a hledat, jaké úlohy žákům předložit tak, aby se chyby napravily a žáci se mohli dál rozvíjet. Účastníci mohou k analýze předložit žákovské práce z vlastní výuky.

 

E. Gradované úlohy, gradované testy, hodnocení. (8 x 45 min.)

Zkušenosti ukazují, že vhodným prostředkem hodnocení jsou gradované testy, které využívají nabídku úloh se stupňovanou obtížností, podobnou jako v učebnicích. Žáci si sami zvolí obtížnost. Účastníci budou seznámeni s ukázkami gradovaných testů i s jejich hodnocením, sami si vyzkouší tvorbu gradovaných úloh a sestavení gradovaného testu. 

V diskuzích a při sdílení zkušeností se účastníci zaměří na možnosti hodnocení práce v hodinách, na sebehodnocení žáků.

 

 

 

 

KOMU JE URČENO

Učitelé 2. stupně základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií, asistenti učitelů, inspektoři i další pedagogičtí pracovníci.

VZDĚLÁVACÍ CÍL

Učitelé se na základě přímých zkušeností seznámí se zásadami výuky vycházející z genetického konstruktivismu, s možnostmi budovat v myslích žáků schémata matematických pojmů prostřednictvím práce v mnoha různých prostředích.  Získají nové podněty pro výuku matematiky na 2. stupni základní školy, případně na víceletých gymnázií.  Seznámí se s postupy, které vedou k rozvoji jak rozumových, tak i osobnostních charakteristik žáka. Dále se seznámí s různými metodami a formami práce a s využitím didaktických pomůcek. Vše bude ilustrováno na praktických konkrétních příkladech. 

Číslo akreditace DVPP

MSMT- 17099/2019-1-537

LEKTOŘI

Držitel certifikátu vydaného prof. Hejným

HODINOVÁ DOTACE

56 x 45 min.

POČET ÚČASTNÍKŮ

8 - 15

FORMA

Cyklus seminářů

Chcete uspořádat tento seminář u vás ve škole?

Cena: 17000 Kč za každého účastníka, v rozmezí 8-15 účastníků.

Máte-li zájem o realizaci tohoto semináře na vaší škole, vyplňte prosím poptávkový formulář.