MATEMATIKA HEJNÉHO METODOU NA 2. STUPNI ZŠ III A IV

 

Cyklus dílen je určen především pro učitele matematiky na 2. stupni ZŠ, kteří učí matematiku Hejného metodou podle učebnic M. Hejného pro 2. stupeň - od zkušenosti k pojmu.  Účastníci se podrobně seznámí se změnou role učitele, s mnoha prostředími, včetně průřezových témat, program bude posílen o didaktické dílny zaměřené na tvorbu gradovaných úloh a na gradované testy.Kurz bude zaměřen na prohloubení poznání práce v prostředích.  Rozšiřující didaktické dílny budou věnovány analýzám žákovských řešení, účastníci budou mít možnost analyzovat práce svých žáků.  Teoretickým východiskem Hejného edukační metody je genetický konstruktivismus. Efektivnost výuky je dána nejen edukačním stylem učitele, ale také didaktickým zpracováním učiva. Výuka vedená v duchu genetického konstruktivismu je zaměřená na budování mentálních schémat matematických pojmů, vztahů, situací a je ukotvena do mnoha matematických didaktických prostředí, které pokrývají co nejširší škálu různých pohledů a porozumění jevům, vztahům, situacím.

 

 Řešením úloh v různých didaktických prostředích žáci získávají zkušenosti, které je vedou k poznávání nových matematických pojmů a souvislostí. Účastníci budou vystupovat v dvojí roli: v roli žáků a v roli učitelů. V roli žáků řeší úlohy, které je vedou k poznávání nových matematických pojmů a souvislostí, a v roli učitelů mezi sebou diskutují didaktické cíle a sdílejí zkušenosti z vlastní výuky a porovnávají s novým pojetím.

 

 Cyklus dílen bude cílený na prostředí aritmetická i geometrická. Účastníci budou seznámeni se zavedením prostředí na 1. stupni. Zaměříme se na ukázky konkrétních úloh, na kterých ukážeme souvislost s učivem 2. stupně a budeme řešit i úlohy navazující - z učebnic 2. stupně. Účastníci dílny si sami ověří, které zkušenosti žáci řešením úloh získávají. Ukážeme, k jakým matematickým pojmům dál úlohy směřují, na co žáky připravují.

V diskuzích budeme hledat odpovědi na otázky: Jak pracovat ve třídě, kde jsou žáci, kteří byli na 1. stupni vedeni Hejného metodou, spolu se žáky, kteří byli vzděláváni tradičně? Jak individualizovat výuku? Jak zadávat žákům přiměřené výzvy? Účastníci budou mít prostor ke sdílení vlastních zkušeností a budou mít možnost pokládat otázky, které je zajímají.

 

 Vše bude ilustrováno konkrétními příklady ze školní praxe, se kterou mají lektoři již bohaté zkušenosti. Účastníci se seznámí s ukázkami žákovských řešení, videonahrávkami z vyučovacích hodin a jejich analýzou.

 

 Pracovní dílny budou zaměřeny na následující témata:

 

A. Změna role učitele (4 x 45 minut)

Změna přístupu k výuce matematiky spočívá nejen ve zpracování obsahu výuky, ale také ve změně způsobů učení, změně hodnocení, metod práce, což se všechno projeví v odlišné roli učitele. Ten se stává spíše průvodcem žákova poznávání tím, že mu nabízí přiměřené úlohy v promyšlené posloupnosti, zároveň je učitel moderátorem třídních diskusí. O správnosti řešení úloh nerozhoduje učitel, ale žáci ve svých diskuzích, kde správnost dokládají argumenty. Učitel diskuzi řídí, ale nehodnotí. V případě, že se žáci dohodnou na chybném závěru, učitel doplní další úlohy, jejichž řešení žáky přivede k napravení chyby. 

Jak budovat partnerský vztah mezi učitelem a žáky na základě přirozené autority? Jak vytvořit ve svých třídách tvůrčí klima plné důvěry a přejné spolupráce? Jak kultivovat  komunikaci žák – žák a žák - třída? Na semináři se pokusíme nalézt odpovědi na výše uvedené otázky. Patří sem i organizace práce třídy a didaktické cíle jednotlivých etap práce s vybraným prostředím. Nedílnou součástí bude i vzájemné sdílení lektorů a účastníků společně s dalšími učiteli, dále nabídka pomůcek, triků a doporučení, které vzešly z přímé praxe, a kterými lze výuku matematiky Hejného metody účelně realizovat.

 

B. Matematická prostředí jako nástroj rozvoje tvořivosti a intelektu žáka (16 x 45 minut)

 

Formou nabídky cyklu pracovních dílen se účastníci seznámí s vybranými prostředími Hejného metody, kde žáci budují své matematické poznání spolu se strategiemi řešení úloh a problémových situací. Účastníci si v roli žáka vyzkouší různé činnosti, které přinášejí zkušenosti potřebné pro budování matematických pojmů na 2. Stupni ZŠ, řešení konkrétních úloh například dramatizací, modelováním a dalšími strategiemi, ke kterým učitel může vést své žáky. Při řešení úloh různé úrovně bude mít účastník možnost nahlédnout do vlastních i žákovských myšlenkových pochodů. Budeme se zamýšlet nad matematickým potenciálem úloh a nad jejich didaktickým cílem.

Účastníci si sami vyzkouší tvorbu úloh snadných i náročnějších tak, aby pak dokázali nastavit obtížnost úloh pro konkrétní žáky. Diskutovat se bude rozvoj schopností žáka důležitých pro řešení komplexnějších úloh, různorodost žákovských postupů při řešení úloh, pomoc při překonávání žákovských problémů a také hodnocení.

 

 C. Analýza žákovských řešení (8x45 minut)

Účastníci jsou vedeni k pochopení myšlenkových pochodů žáků na základě analýzy jejich písemného řešení úloh. Budeme se zamýšlet nad jednotlivými kroky řešení, odhalovat jejich příčiny, které žáky vedly k jednotlivým krokům a zvoleným strategiím řešení. Budeme si všímat různých přístupů na základě individuálních typů myšlení. Budeme analyzovat případné chyby a hledat, jaké úlohy žákům předložit tak, aby se chyby napravily a žáci se mohli dál rozvíjet. Účastníci mohou k analýze předložit žákovské práce z vlastní výuky.      

D. Gradované úlohy (4 x 45 minut)

 

Mezi základní principy metody patří: od zkušeností v mnohých didaktických prostředích k matematickému poznatku, od jazyka běžného života k jazyku matematiky, od moderovaných diskusí k rozvoji osobnosti žáka, od přirozené motivace žáka přes úspěch a prožitek radosti k další potřebě intelektuálního růstu, možnost pracovat se žáky vyžadující zvláštní péči, tzn. jak s nadanými, tak s poruchami učení.

 

V diskuzích a při sdílení zkušeností se účastníci zaměří na možnosti hodnocení práce v hodinách, na sebehodnocení žáků.

 

KOMU JE URČENO

Ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 2. stupně základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, asistenti pedagogů, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů.

VZDĚLÁVACÍ CÍL

Učitelé se na základě přímých zkušeností seznámí se zásadami výuky vycházející z genetického konstruktivismu, s možnostmi budovat v myslích žáků schémata matematických pojmů prostřednictvím práce v mnoha různých prostředích.  Získají nové podněty pro výuku matematiky na 2. stupni základní školy, případně na víceletých gymnáziích.  Seznámí se s postupy, které vedou k rozvoji jak rozumových, tak i osobnostních charakteristik žáka. Dále se seznámí s různými metodami a formami práce a s využitím didaktických pomůcek. Vše bude ilustrováno na praktických konkrétních příkladech.

Číslo akreditace DVPP

MSMT- 7028/2018-3-256

LEKTOŘI

Držitel certifikátu vydaného prof. Hejným

HODINOVÁ DOTACE

32 x 45 min.

POČET ÚČASTNÍKŮ

8 - 15

FORMA

Cyklus seminářů

Chcete uspořádat tento seminář u vás ve škole?

Cena: 9800 Kč za každého účastníka, v rozmezí 8-15 účastníků.

Máte-li zájem o realizaci tohoto semináře na vaší škole, vyplňte prosím poptávkový formulář.