MATEMATIKA HEJNÉHO METODOU NA 2. STUPNI ZŠ LL

Cyklus dílen je určen především pro učitele matematiky na 2. stupni ZŠ, kteří učí matematiku Hejného metodou podle učebnic M. Hejného pro 2. stupeň - od zkušenosti k pojmu. Účastníci se podrobně seznámí s prostředími z učebnic A, B. Program bude posílen o didaktické dílny zaměřené na gradované úlohy a gradované testy.  Teoretickým východiskem Hejného edukační metody je genetický konstruktivismus. Efektivnost výuky je dána nejen edukačním stylem učitele, ale také didaktickým zpracováním učiva. Výuka vedená v duchu genetického konstruktivismu je zaměřená na budování mentálních schémat matematických pojmů, vztahů, situací a je ukotvena do mnoha matematických didaktických prostředí, které pokrývají co nejširší škálu různých pohledů a porozumění jevům, vztahům, situacím.

 

Cyklus dílen bude cílený na prostředí aritmetická i geometrická. Účastníci budou seznámeni se zavedením prostředí na 1. stupni. Zaměříme se na ukázky konkrétních úloh, na kterých ukážeme souvislost s učivem 2. stupně a budeme řešit i úlohy navazující - z učebnic 2. stupně. Účastníci dílny si sami ověří, které zkušenosti žáci řešením úloh získávají. Ukážeme, k jakým matematickým pojmům dál úlohy směřují, na co žáky připravují.

Vše bude ilustrováno konkrétními příklady ze školní praxe.

Semináře a pracovní dílny budou zaměřeny na následující témata:

 

A. Matematická prostředí jako nástroj rozvoje tvořivosti a intelektu žáka. (12 x 45 min.)

Formou nabídky cyklu pracovních dílen se účastníci seznámí s vybranými prostředími Hejného metody, kde žáci budují své matematické poznání spolu se strategiemi řešení úloh a problémových situací. Účastníci si v roli žáka vyzkouší různé činnosti, které přinášejí zkušenosti potřebné pro budování matematických pojmů na 2. stupni, řešení konkrétních úloh například dramatizací, modelováním a dalšími strategiemi, ke kterým učitel může vést své žáky. Diskutovat se bude rozvoj schopností žáka důležitých pro řešení komplexnějších úloh, různorodost žákovských postupů při řešení úloh, pomoc při překonávání žákovských problémů a také hodnocení.

 

B. Gradované úlohy, gradované testy, hodnocení. (4 x 45 min.)

 

Mezi základní principy metody patří: od zkušeností v mnohých didaktických prostředích k matematickému poznatku, od jazyka běžného života k jazyku matematiky, od moderovaných diskusí k rozvoji osobnosti žáka, od přirozené motivace žáka přes úspěch a prožitek radosti k další potřebě intelektuálního růstu, možnost pracovat se žáky vyžadující zvláštní péči, tzn. jak s nadanými, tak i s poruchami učení.  To jsou důvody, proč nelze použít běžné zvyklosti hodnocení práce žáků formou zkoušení a testů. Účastníci budou seznámeni s ukázkami gradovaných testů i s jejich hodnocením, sami si vyzkouší tvorbu gradovaných úloh a sestavení gradovaného testu. 

KOMU JE URČENO

Učitelé 2. stupně základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií, asistenti učitelů, inspektoři i další pedagogičtí pracovníci.

VZDĚLÁVACÍ CÍL

Učitelé se na základě přímých zkušeností seznámí se zásadami výuky vycházející z genetického konstruktivismu, s možnostmi budovat v myslích žáků schémata matematických pojmů prostřednictvím práce v mnoha různých prostředích.  Získají nové podněty pro výuku matematiky na základní škole. Seznámí se s postupy, které vedou k rozvoji jak rozumových, tak i osobnostních charakteristik žáka. Dále se seznámí s různými metodami a formami práce a s využitím didaktických pomůcek. Vše bude ilustrováno na praktických konkrétních příkladech.

Číslo akreditace DVPP

MSMT- 17099/2019-1-537

LEKTOŘI

Držitel certifikátu vydaného prof. Hejným

HODINOVÁ DOTACE

16 x 45 min.

POČET ÚČASTNÍKŮ

8 - 15

FORMA

Cyklus seminářů

Chcete uspořádat tento seminář u vás ve škole?

Cena: 5400 Kč za každého účastníka, v rozmezí 8-15 účastníků.

Máte-li zájem o realizaci tohoto semináře na vaší škole, vyplňte prosím poptávkový formulář.