PODPORA UČITELŮ V PŘEDMATEMATICKÉ VÝCHOVĚ HEJNÉHO METODOU

Změna role učitele ve vyučovacím procesu bývá pro mnohého učitele velice obtížná, neboť se jedná o změnu jeho pedagogického přesvědčení, které se utvářelo po mnohá léta na základě zkušeností, vzdělání, interakce s okolím, …  Obvykle je důležité, aby proces změny edukačního stylu učitele i doplnění jeho odborných znalostí jak v samotné předmatematické výchově, tak zejména v oblasti hodnot orientovaných na dítě, byl provázen podporou, a to nejen podporou morální, ale především odbornou. V některých případech je mateřská škola sama schopna zajistit učiteli, který se rozhodl pro inovaci předmatematické výchovy a posun svého pedagogického stylu směrem k tvořivému, podnětnému, konstruktivistickému, plně kvalifikovanou podporu. Pro případy, kdy škola uvítá podporu z venku, nabízíme následující typy aktivit, ze kterých si škola sestaví program na 6 výukových hodin.

A.    Základní seminář, 2x45min

Seminář nabízí základní myšlenky metody podle prof. Hejného v oblasti předmatematické výchovy a stručný přehled prostředí, která otevírají svět čísel a svět manipulativní geometrie. Účastníci se seznámí prostřednictvím vlastního řešení úloh – výzev vhodných pro mateřskou školu s poznávacím procesem dětí předškolního věku, se zásadami, jak tento poznávací proces naplánovat při koncipování práce v MŠ.

B.     Prohlubující seminář k jednotlivým prostředím, 2x45 min

V semináři budou podrobněji probrána některá matematická prostředí podle výběru z nabídky: Krokování a Schody, Autobus, Děda Lesoň, Rodina, Dřívka, Origami, Parkety, ... . Budou probrány cíle jednotlivých prostředí, základní myšlenky přematematické výchovy obsažené v prostředích, přesah do základní školy, kompetence, které se u dětí rozvíjejí, vhodné didaktické postupy při práci v prostředích, úskalí, kterým je vhodné se vyhnout.

C.    Seminář na obecná témata, 2x45 min

Seminář bude věnován tématům jako jsou v Hejného metodě strukturální prostředí, která nevycházejí ze životní zkušenosti dítěte, dále slovní úlohy a další průřezová témata, jako jsou zlomky. Dále bude věnován čas videoukázkám z prostředí mateřské školy a tématům, jako je diagnostika dítěte, komunikace s rodiči. Rovněž je možné podle zájmu věnovat zvýšenou pozornost obsahu vyučování matematice v 1. ročníku ZŠ.

D.    Supervize, 2x45 min

Lektor navštíví 1 výukovou hodinu u 1 učitele mateřské školy. Po hodině výuku lektor spolu s učitelem reflektují, zdůrazní silné stránky výuky, lektor pomáhá odhalit příčiny případných problémů a nabízí doporučení ke zkvalitnění vyučovacího procesu.

E.     Videosupervize, 4x45 min

Lektor si sám pořídí nebo dostane předem k dispozici videonahrávku aktivity s dětmi učitele v mateřské škole, nejlépe té, ke které již byla dána zpětná vazba vzápětí po realizaci. Natočenou videonahrávku lektor s učitelem hluboce analyzují a případně připravují efektivnější postupy směrem k dětem. Aktivity se může zúčastnit i více učitelů.

F.      Instruktážní výuka, 4x45 min

Lektor učí třídu v MŠ metodou VOBS. Učitelé ze školy jsou na aktivitě trvající aspoň 20 minut přítomni. Následuje rozbor aktivity a diskuse na vybrané téma.

G.     Týmové učení, 4x45 min

Školu navštíví dva lektoři. Jeden je v roli týmového učitele, druhý v roli supervizora. Učitel ze školy spolu s týmovým učitelem společně naplánují, odučí a se supervizorem reflektují aktivitu.

KOMU JE URČENO

Pedagogičtí pracovníci mateřské školy.

VZDĚLÁVACÍ CÍL

Účastnící se seznámí:

  • s principy a cíli koncepce výuky orientované na budování schémat,
  • s rolí učitele i rolí dítěte při této metodě v předmatematické výchově,
  • podrobně s příručkou pro MŠ a učebnicí pro 1. stupeň ZŠ a s očekávanými výstupy,
  • s poznávacím procesem dítěte a mechanizmem budování představ v předmatematické výchově,
  • hlouběji s potřebami dítěte předškolního věku,
  • podrobněji s novou metodou výuky matematiky a s postupy, které vedou k rozvoji rozumových i osobnostních schopností dítěte předškolního věku

Číslo akreditace DVPP

MSMT- 7028/2018-3-256

LEKTOŘI

Držitel certifikátu vydaného prof. Hejným

HODINOVÁ DOTACE

6 x 45 min.

POČET ÚČASTNÍKŮ

3-5 účastníků - dle individuální dohody

FORMA

Série praktických seminářů a mentorských aktivit