PODPORA UČITELŮ VE VÝUCE MATEMATIKY HEJNÉHO METODOU

Změna role učitele ve vyučovacím procesu bývá pro mnohého učitele velice obtížná, neboť se jedná o změnu jeho pedagogického přesvědčení, které se utvářelo po mnohá léta na základě zkušeností, vzdělání, interakce s okolím, …  Obvykle je důležité, aby proces změny edukačního stylu učitele i doplnění jeho odborných znalostí jak v samotné matematice, tak zejména v didaktice matematiky, byl provázen podporou, a to nejen podporou morální, ale především odbornou. V některých případech je škola sama schopna zajistit učiteli, který se rozhodl pro inovaci výuky matematice a posun svého edukačního stylu směrem k tvořivému, podnětnému, konstruktivistickému, plně kvalifikovanou podporu. Pro případy, kdy škola uvítá podporu z venku, nabízíme následující typy aktivit, ze kterých si škola sestaví program na 6 výukových hodin.

A. Základní seminář, 2x45min

Seminář nabízí základní myšlenky Hejného metody vyučování matematice a stručný přehled prostředí, která zakládají zkušenosti důležité pro porozumění pojmu číslo, číselná operace a geometrický tvar. Účastníci se seznámí prostřednictvím vlastního řešení úloh s poznávacím procesem v matematice, se zásadami, jak tento poznávací proces naplánovat a realizovat při koncipování výuky.

B. Prohlubující seminář k jednotlivým prostředím, 2x45 min

V semináři budou podrobněji probrána některá matematická prostředí podle výběru z nabídky všech prostředí i matematických témat, např. Krokování a Schody, Autobus, Děda Lesoň, Rodina, Hadi, Pavučiny, Sčítací trojúhelníky, Násobilkové čtverce, Sousedé, Barevné trojice, Cyklostezky, Dřívka, Origami, Parkety, Čtverečkovaný papír, Krychlové stavby, rovnice, slovní úlohy, zlomky, … Budou probrány cíle jednotlivých prostředí, matematické myšlenky, které přinášejí a které připravují do vyšších ročníků, kompetence, které žáci řešením úloh rozvíjejí, vhodné didaktické postupy při práci v nich, úskalí, kterým je vhodné se vyhnout.

C. Seminář na obecná témata, 2x45 min

Seminář bude věnován tématům jako hodnocení, tvorba gradovaných testů, diagnostika žáka a následná individualizace, komunikace s rodiči, uplatnění našich žáků na druhém stupni, u přijímacích zkoušek na střední školy, při dalším studiu…

Seminář bude dialogický a během diskuse budou mít účastníci možnost prodiskutovat otázky, které je v souvislosti s novým pojetím výuky matematice zajímají. Podle aktuálního zájmu účastníků je možné část semináře zaměřit podrobněji na konkrétní téma, matematickou oblast, metodu. Rovněž je možné podle zájmu věnovat zvýšenou pozornost některému konkrétnímu ročníku.

D. Supervize, 2x45 min

Lektor navštíví 1 výukovou hodinu u jednoho učitele školy. Po hodině výuky lektor spolu s učitelem případně dalšími přítomnými učiteli reflektují výuku, matematické i sociální chování žáků, zdůrazní silné stránky výuky, lektor pomáhá odhalit příčiny případných problémů a nabízí doporučení ke zkvalitnění vyučovacího procesu.

E. Videosupervize, 4x45 min

Lektor si sám pořídí nebo dostane předem k dispozici videonahrávku vyučovací hodiny učitele, nejlépe té, ke které již byla dána zpětná vazba vzápětí po její realizaci. Natočenou vyučovací hodinu lektor s učitelem hluboce analyzují a případně připravují efektivnější výukové postupy. Aktivity se může zúčastnit i více učitelů.

F. Instruktážní výuka, 4x45 min

Lektor učí kolektiv třídy ze školy metodou VOBS. Tomu předchází seznámení se lektora s třídním kolektivem, zadání tématu a společná příprava hodiny. Na výuce mohou být přítomni další učitelé školy. Následuje rozbor odučené hodiny a diskuse na vybrané téma.

G. Týmové učení, 4x45 min

Školu navštíví dva lektoři. Jeden je v roli párového učitele, druhý v roli supervizora. Učitel ze školy spolu s párovým učitelem společně naplánují, odučí a se supervizorem reflektují vyučovací hodinu. Na výuce mohou být přítomni další učitelé školy.

KOMU JE URČENO

Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci základní školy, a to 1. i 2. stupně a další pedagogičtí pracovníci.

Práce lektora může být jak individuální, tak s malou skupinou učitelů.

                               

VZDĚLÁVACÍ CÍL

Účastníci se seznámí
-  s principy a cíli koncepce Hejného metody
    výuky matematice,
-  s rolí učitele i rolí žáka v této metodě výuky
    matematice,
-  podrobně s koncepcí učebnic matematiky
    pro 1. stupeň ZŠ,
-  hlouběji s koncepcí učebnic matematiky
    pro 2. stupeň ZŠ a výstupy z 1. st., na které
    lze na 2. stupni ZŠ navazovat,
-  v případě zájmu pak podrobně s již
    schválenými učebnicemi pro 2. stupeň
    i dalšími rozpracovanými
-  s poznávacím procesem žáka a
    mechanizmem budování představ
    a pojmů v matematice,
-  hlouběji s úlohami na úrovni přechodu mezi
    1. a 2. stupněm ZŠ, a to pomocí bohaté palety
    aritmetických a geometrických prostředí,
-  podrobněji s novou metodou výuky
    matematiky a s postupy, které vedou
    k rozvoji rozumových i osobnostních
    schopností žáka. 

Číslo akreditace DVPP

MSMT- 27618/2019-1-795

LEKTOŘI

Držitel certifikátu vydaného prof. Hejným

HODINOVÁ DOTACE

6 x 45 min.

POČET ÚČASTNÍKŮ

3 - 5 účastníků - dle individuální dohody

FORMA

Série praktických seminářů, dílen a mentorských aktivit

Chcete uspořádat tento seminář u vás ve škole?

Cena: 10 800 Kč za seminář. Platba fakturou po uskutečnění semináře.

Máte-li zájem o realizaci tohoto semináře na vaší škole, vyplňte prosím poptávkový formulář.