PREGRAMOTNOST TVARŮ V HEJNÉHO METODĚ

Obsah - podrobný přehled témat výuky: Cyklus dílen je určen učitelům MŠ a přípravných tříd ZŠ, kteří se snaží otevírat svět tvarů dětem přirozenou formou přes pohyb, činnost a další aktivity dětem blízké. Jedná se o porozumění geometrickým pojmům přes manipulativní aktivity. Účastníci se seznámí s prostředími manipulativní geometrie, která vychází z běžných činností dětí. Pracovní dílny budou zaměřeny na následující oblasti:

A. Východiska předmatematické výchovy, principy, které je třeba dodržovat při práci s dětmi (2 x 45 minut)

Úvodní seznámení s východisky vzdělávání Hejného metodou. Teoretickým východiskem Hejného edukační metody je genetický konstruktivismus, jehož pilíři jsou dva fenomény: a) dítě i třída mají intelektuální autonomii a b) každé dítě si může volit vlastní poznávací cestu.  Východiska a zásady výuky budou účastníci objevovat a prožívat na konkrétních činnostech a výzvách.

B. Matematická prostředí jako nástroj rozvoje tvořivosti a intelektu žáka (12 x 45 min.) Formou nabídky cyklu pracovních dílen se účastníci seznámí s vybranými prostředími Hejného metody (zaměřená na geometrii), na kterých děti budují své poznání při otevírání světa tvarů. Při řešení výzev různé úrovně bude mít účastník možnost nahlédnout do vlastních i dětských myšlenkových pochodů. Účastníci si vyzkouší tvořit aktivity snadné i náročnější. Patří sem i organizace práce třídy a didaktické cíle jednotlivých etap práce s vybranými prostředími.

C. Změna role učitele (2 x 45 minut)

Učitel se stává spíše průvodcem poznávání dítěte tím, že mu bude nabízet přiměřené výzvy. Je moderátorem diskusí mezi dětmi. V dílnách budeme diskutovat problémy, se kterými se učitelé v nové roli potýkají.

KOMU JE URČENO

Učitelé matematiky MŠ a přípravných tříd ZŠ, asistenti učitelů, inspektoři a další pedagogičtí pracovníci.

VZDĚLÁVACÍ CÍL

Učitelé se seznámí se specifiky předmatematické výchovy v Hejného metodě s možnostmi budovat v myslích dětí zárodky schémat matematických pojmů prostřednictvím práce v mnoha různých prostředích především z oblasti otevírání světa čísel. Vše bude ilustrováno na praktických konkrétních příkladech.

Číslo akreditace DVPP

MSMT- 17099/2019-1-537

LEKTOŘI

Držitel certifikátu vydaného prof. Hejným

HODINOVÁ DOTACE

16 x 45 min.

POČET ÚČASTNÍKŮ

8 - 15

FORMA

Cyklus seminářů

Chcete uspořádat tento seminář u vás ve škole?

Cena: 4800Kč za každého účastníka, v rozmezí 8-15 účastníků.

Máte-li zájem o realizaci tohoto semináře na vaší škole, vyplňte prosím poptávkový formulář.