ROLE UČITELE V HEJNÉHO METODĚ

Cena: 10.800 Kč za seminář do 10 účastníků. Každý další 400 Kč.

Poptejte seminář pro vaši školu Otevřené termíny pro jednotlivce

Na základě osobních zkušeností účastníci definují složky osobnostně sociálního rozvoje (dále jen OSR) žáků při každodenní práci v kolektivu třídy. Pojmenují si jednotlivé složky OSR, sice osobnostní rozvoj:

a) na úrovni kompetencí: sebepoznání, sebepojetí, seberegulace, kreativity;

b) sociální - komunikace, spolupráce - soutěž, vztahy;

c) hodnot a morálky – fair play. Porovnají svá zjištění s Rámcovým vzdělávacím programem (dále jen RVP) pro základní školy s oblastí Osobnostně sociální výchovy.

Seminář je členěn do několika částí, kterými postupně účastník prochází a uvědomuje si, jaká část osobnosti je u něj díky aktivitě rozvíjena. Zároveň reflektuje, jakou část OSR může díky aktivitě rozvíjet u svých žáků.

a) Definice a strukturovaná klasifikace pojmů, která ve školní práci souvisí s OSR. Třídění pojmů do vyšších kategorií (osobnostní rozvoj, sociální rozvoj, hodnoty a morálka), porovnání své práce s požadavky RVP.

b) Hledání a pojmenování osobnostně rozvíjejících situací na videoukázce ze školní třídy. Diskuse nad dalšími možnostmi OSR.

c) Řešení a tvorba matematických úloh pro různě nadané děti. V malých skupinách připraví účastníci úlohu/úlohy, které lze zadávat žákům. Úlohy mají několik úrovní, ze kterých si žák vybírá podle svých schopností. U žáků díky podobným úlohám učitel podporuje jejich sebepoznání, sebepojetí, sebehodnocení, zároveň diferencuje kolektiv třídy podle schopností žáků. Učitelé se zároveň učí vzájemné spolupráci, rozvíjí si komunikační schopnosti a empatii.

d) Vzájemné zadávání a řešení vytvořených úloh. Účastníci se zde učí upozadit sebe v roli učitele. Jejich role bude podpůrná. Učí se pokládat takové otázky, aby posunuli žáka dál, aniž by žákovi vysvětlili svůj postup. Zároveň reflektují, zda zvolená obtížnost jednotlivých úloh je optimální, či potřebuje upravit a které složky OSR u sebe díky aktivitě rozvíjeli.

e) Vzájemné sdílení prožitých zkušeností ve skupinách. Účastníci zde trénují komunikační dovednosti: argumentaci, naslouchání, vzájemný respekt. Zároveň pojmenují, které složky OSR díky aktivitě rozvíjí a) u sebe b) u svých žáků.

f) Reflexe a diskuse. Účastníci si vyzkouší význam reflektování v učebním procesu. Následně diskutují smysluplnost zařazení reflexí do běžné vyučovací hodiny. Formulují reflektivní otázky.

KOMU JE URČENO

Učitelé I.  a II. stupně základních škol a víceletých gymnázií, učitelé středních škol, kteří již mají zkušenosti s výukou matematiky v metodě VOBS, speciální pedagogové.

VZDĚLÁVACÍ CÍL

Účastníci si prakticky vyzkouší metody a formy práce ve výuce orientované na budování schémat (dále jen metoda VOBS), které vedou k osobnostně sociálnímu rozvoji žáků. Zároveň definují, o která témata osobnostně sociálního rozvoje žáků se jedná. Pojmenují také, které složky z hlediska OSR byly rozvíjeny během semináře u učitele. 

Číslo akreditace DVPP

10624/2016-1-264

LEKTOŘI

Držitel certifikátu vydaného prof. Hejným

HODINOVÁ DOTACE

6 x 45min

POČET ÚČASTNÍKŮ

16-20

FORMA

Praktická dílna

Chcete uspořádat tento seminář u vás ve škole?

Cena: 8000 Kč za seminář do 10 účastníků. Každý 400 Kč. Platba fakturou po uskutečnění semináře.

Máte-li zájem o realizaci tohoto semináře na vaší škole, vyplňte prosím poptávkový formulář.