ROZVOJ MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI HEJNÉHO METODOU NA 1. STUPNI ZŠ

 

Cyklus seminářů je určen především pro učitele 1. st. ZŠ a další pedagogické pracovníky, kteří chtějí začít učit matematiku metodou Hejného, nebo kteří uvažují o využití některých prvků této metody ve své výuce. Cyklus seminářů bude zaměřen na následující myšlenky: 

 

A. Východiska vyučovací metody prof. Hejného – vyučování orientované na budování schémat (genetický konstruktivismus) 

B. Cíle výuky vedené metodou genetického konstruktivismu a její principy, změna role učitele při výuce a v poznávacím procesu žáka 

C. Koncepce učiva v učebnicích Hejného – budování mentálních matematických schémat prostřednictvím práce v matematických prostředích, rozvoj tvořivosti, intelektu i osobnostních vlastností žáka 

D. Rozvoj číselných představ. Jak se buduje dobré porozumění číslům, číselným operacím a relacím. Jak se buduje propedeutika pojmů potřebných v budoucnu (zlomky, záporná čísla) 

E. Rozvoj porozumění geometrickým 2D i 3D pojmů. Od manipulací k představám a abstrakci 

Vše bude ilustrováno konkrétními příklady. Účastníci sami prožijí situaci objevování, kterou by měli dopřávat žákům. Součástí semináře bude diskuse o problémech a otázkách souvisejících se zavedením inovativního pojetí matematiky a přístupu k vyučování. 

KOMU JE URČENO

 

učitelé 1. stupně ZŠ, asistenti pedagoga, speciální pedagogové, psychologové, ředitelé škol a školských zařízení, pedagogové volného času, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů.

VZDĚLÁVACÍ CÍL

Účastníci se seznámí s novou metodou výuky matematiky jak po obsahové, tak po didaktické stránce, s jejími specifiky pro 1. stupeň ZŠ tak, aby se mohli rozhodnout, zda ji ve své učitelské praxi použijí a zda se s metodou chtějí seznamovat hlouběji. Účastníci získají takové podněty i pro výuku matematiky na 1. stupni ZŠ, které přispějí k rozvoji matematické gramotnosti žáků. Vše bude ilustrováno na praktických příkladech.

Číslo akreditace DVPP

MSMT- 6758/2022-2-258

LEKTOŘI

Držitel certifikátu vydaného prof. Hejným

HODINOVÁ DOTACE

8 x 45 min.

POČET ÚČASTNÍKŮ

8 - 15

FORMA

Cyklus seminářů, prezenční forma

Chcete uspořádat tento seminář u vás ve škole?

Cena: 2400 Kč za každého účastníka, v rozmezí 8-15 účastníků.

Máte-li zájem o realizaci tohoto semináře na vaší škole, vyplňte prosím poptávkový formulář.