ŠKOLA HEJNÉHO METODY NA 1. STUPNI ZŠ I

 

Intenzívní kurz je určen pro učitele, kteří se s Hejného metodou chtějí teprve seznámit, nebo kteří si chtějí své znalosti o Hejného metodě prohloubit. 

V průběhu bohatého výukového programu budou mít účastníci možnost získat odpovědi na otázky, které je v souvislosti se zavedením netradičního pojetí matematiky do své výuky trápí. Budou mít příležitost diskutovat své problémy se zkušenými lektory, s ostatními učiteli sdílet své zkušenosti s výukou a vším, co s výukou souvisí, jako hodnocení a diagnostikování žáků, tvorba úloh pro individualizaci, rozvoj osobnostně sociálních vlastností žáků, práce a spolupráce s rodiči apod. Do programu budou zařazeny videoukázky dobré praxe a diskuse o nich, práce s pomůckami a tvorba pomůcek doporučených k výuce. 

Semináře a převážně pracovní dílny i jedna plenární přednáška budou zaměřeny na následující myšlenky: Východiska Hejného metody vyučování matematice a principy efektivní výuky, koncepce učebnic, matematická prostředí, rozvoj tvořivosti a intelektu žáka, rozvoj číselných představ, rozvoj porozumění geometrickým pojmům, změna role učitele, aktivita „ročníky“ nabídne specifika konkrétních ročníků 1. stupně ZŠ. Pozornost bude také věnována tvorbě diagnostických úloh, hodnocení, organizaci hodin a práci s rodiči.

Účastníci si budou volit z nabídky témat a prostředí, budou volit i semináře podle úrovně: začátečnická, pokročilá, prohlubující. 

Celkový rozsah výuky je 32 výukových hodin. 

KOMU JE URČENO

 

Učitelé 1. stupně ZŠ, asistenti pedagogů, ředitelé škol, pracovníci PPP a další pedagogičtí pracovníci.

VZDĚLÁVACÍ CÍL

Účastníci se důkladně seznámí s principy Hejného metody vyučování matematice, s jednotlivými prostředími a jejich matematickými cíli, prohloubí si znalosti o tvorbě mentálních schémat matematických pojmů, vztahů, procesů, situací. Pracovní dílny budou vedeny tak, aby účastníci poznali prostřednictvím vlastních prožitků novou roli učitele, která je nezbytná k efektivnímu vyučování. Aktivně poznají i nové metody a organizační formy práce, účinnost skupinové práce a třídní diskuse, možnosti motivace žáků jak slabších, tak i nadanějších. 

Účastníci se dále hlouběji seznámí 

  • s cíli nové koncepce, s rolí žáka při výuce matematice, 

  • se specifikami jednotlivých ročníků 1. stupně ZŠ 

  • s poznávacím procesem žáka a mechanizmem budování představ a pojmů v matematice a s postupy, které vedou k rozvoji rozumových i osobnostních schopností žáka

  • s principy individualizace

  • s matematickými myšlenkami, které jednotlivá prostředí přinášejí, a s jejich dalším rozvojem na 2. st. ZŠ.

Číslo akreditace DVPP

MSMT- 869/2023-5-52

LEKTOŘI

Držitel certifikátu vydaného prof. Hejným

HODINOVÁ DOTACE

32 x 45 min.

POČET ÚČASTNÍKŮ

20 - 40

FORMA

Cyklus seminářů

Tento druh semináře nenabízíme na školách.