ŠKOLA HEJNÉHO METODY NA 2. STUPNI ZŠ

Podstatou výuky v duchu vyučování orientovaném na budování schémat (VOBS) v matematice podle prof. M. Hejného je:

1) dobrá znalost všech didaktických prostředí jak sémantických, tak strukturálních, která nesou obsah matematického učiva a která zajišťují žákům dobré porozumění pojmům, vztahům, procesům a situacím, a to v souvislostech a v propojení na bohaté množství kontextů;

2) dobrá schopnost důsledně aplikovat konstruktivistický edukační styl podepřený znalostí mechanizmů poznávacího procesu. V tomto bodu je samozřejmě zahrnuta i schopnost individualizovat výuku podle úrovně každého žáka.

Účastníci letní školy pro učitele Hejného metody vyučování matematice na 2. stupni ZŠ se v průběhu kurzu zaměří na seznámení se s principy konstruktivistické výuky a Teorie generických modelů, na seznámení se s matematickými prostředími, do kterých je vloženo učivo matematiky 2. i 1. stupně ZŠ, a to prostřednictvím vlastního řešení úloh. Dále se zaměří na rozvoj dovedností reflektovat svůj vlastní edukační styl, na poznávání možností, jak jej směřovat ke stylu konstruktivistickému, na rozvíjení dovedností individualizovat svou výuku tak, aby optimálně rozvíjela každého žáka.

Přehled aktivit a jejich hodinová dotace:

1) Seznámení se s metodou VOBS a koncepcí výuky matematiky – přednáška – 2x 2h
2) Matematická prostředí – pracovní dílny (4x 2h)
3) Seznámení se s učebnicemi pro 2. stupeň ZŠ (3x 2h)
4) Analýzy videí, hodnocení žákovských písemných prací – diagnostika, tvorba gradovaných úloh, metody objevování (3x 2h)

KOMU JE URČENO

Cílová skupina: Učitelé matematiky 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, inspektoři a další pedagogičtí pracovníci.

VZDĚLÁVACÍ CÍL

Učitelé se seznámí s novým přístupem k vyučování matematice. Nová koncepce posouvá tradiční způsob výuky jak v obsahu, tak i v metodách práce. V obsahu se zaměřuje na budování mentálních schémat, v metodách na aktivaci žáka a na komunikaci. To znamená, že každou novou myšlenku, kterou žák objeví v průběhu řešení úloh, nechává učitel posoudit třídě a vede o ní diskusi ve třídě. Pracovní dílny budou také v tomto duchu vedeny.

Účastníci se dále seznámí
- s principy a cíli nové koncepce, s rolí
   učitele i rolí žáka při výuce matematice,
- informativně s koncepcí učebnic
   pro 1. stupeň ZŠ a s očekávanými výstupy,
    na které lze na 2. stupni ZŠ navazovat,
- s poznávacím procesem žáka a mechanizmem
   budování představ a pojmů v matematice a
   s postupy, které vedou k rozvoji rozumových i
   osobnostních schopností žáka, s metodami
   objevování v matematice,
- hlouběji s úlohami na úrovni přechodu mezi
   1. a 2. stupněm ZŠ, a to pomocí bohaté palety
   aritmetických a geometrických prostředí,
- hlouběji s koncepcí učebnic pro 2. stupeň ZŠ,
   s hotovými učebnicemi
- s individualizovaným přístupem k žákům
   různé úrovně - tvorba gradovaných úloh
- s diagnostikou žáků a hodnocením
   jejich písemných prací   

Číslo akreditace DVPP

MSMT- 27618/2019-1-795

LEKTOŘI

Držitel certifikátu vydaného prof. Hejným

HODINOVÁ DOTACE

24 x 45 min.

POČET ÚČASTNÍKŮ

20 - 40

FORMA

Cyklus seminářů