ŠKOLA HEJNÉHO METODY V PŘEDMATEMATICKÉ VÝCHOVĚ

Intenzívní kurz je určen pro učitele mateřských škol a prvních tříd zkladní školy, kteří se chtějí seznámit s metodou matematického vzdělávání podle prof. M. Hejného a její využitelnosti v předmatematické výchově.

Semináře a z velké části pracovní dílny i plenární přednášky budou zaměřeny na následující myšlenky: Východiska Hejného metody, zásady účinné výuky, sémantická matematická prostředí, rozvoj tvořivosti a intelektu dítěte, otevírání světa čísel a percepce málopočetných množin, otevírání světa geometrie prostřednictvím manipulativních aktivit, změna role učitele, pedagogická diagnostika, učebnice pro 1. ročník ZŠ – na co se v matematice mohou děti vstupující do 1. ročníku těšit, dále smysluplné pomůcky, hry, aktivity vhodné pro předmatematickou výchovu. Pozornost bude také věnována analýzám videozáznamů aktivit v oblasti předmatematické výchovy a v 1. ročníku ZŠ.

V průběhu řady diskusí budou mít účastníci možnost získat odpovědi na otázky, které je v souvislosti se zavedením netradičního pojetí matematiky trápí. Vše bude ilustrováno na konkrétních příkladech.

Celkový rozsah výuky je 24 výukových hodin. 

KOMU JE URČENO

Cílová skupina: učitelé MŠ, učitelé přípravných tříd a 1. ročníků ZŠ, inspektoři, asistenti pedagogů a dlaší pedagogičtí pracovníci.

VZDĚLÁVACÍ CÍL

     Učitelé si prohloubí znalosti o vyučování orientovaném na budování schémat. Nová koncepce posouvá tradiční způsob předmatematické výchovy v MŠ jak v obsahu, tak i v metodách práce. V obsahu se zaměřuje na budování mentálních schémat předmatematických pojmů, vztahů, situací a procesů, v metodách na aktivaci dítěte a na komunikaci. To znamená, že každou novou myšlenku, kterou dítě objeví v průběhu řešení úloh (při předmatematické aktivitě), nechává učitel posoudit ostatním dětem a vede o ní diskusi ve třídě. Pracovní dílny budou také v tomto duchu vedeny.

Účastníci se dále hlouběji seznámí
- s principy a cíli nové koncepce, s rolí učitele i rolí dítěte v předmatematické výchově
- se specifiky práce s dětmi různého věku (3-6tileté)
- se specifiky 1. ročníků ZŠ
- s poznávacím procesem dítěte a mechanizmem budování jeho představ a pojmů v matematice a s postupy, které vedou k rozvoji rozumových i osobnostních schopností dítěte
- s principy individualizace
- s matematickou podstatou a cíli jednotlivých matematických prostředí

Číslo akreditace DVPP

MSMT- 27618/2019-1-795

LEKTOŘI

Držitel certifikátu vydaného prof. Hejným

HODINOVÁ DOTACE

24 x 45 min.

POČET ÚČASTNÍKŮ

20 - 40

FORMA

Cyklus seminářů