WEBINÁŘ – FINANČNÍ GRAMOTNOST V MATEMATICE NA 1. ST. ZŠ (ÚVODNÍ KURZ)

Strategické dokumenty RVP pro ZV upravují výuku finanční gramotnosti (FG) na školách jednoznačným způsobem, nicméně záleží na každé škole, jak tyto dokumenty zakomponuje do svého školního vzdělávacího programu. Některé školy jsou si plně vědomy toho, že oblast financí je v dnešní společnosti hodně silné téma a že je potřeba mít finančně gramotné občany. Každá škola ale přistupuje k výuce této gramotnosti odlišně. Jednou z možností, jak naplnit konkrétní výstupy RVP pro ZV z oblasti FG je cílené zařazování různých aktivit do hodin matematiky. 

 

Podrobný přehled témat výuky

 • Podmínkou úspěšného vzdělávání v oblasti financí je vlastní prožitek vycházející z konkrétních nebo modelových situací při osvojování potřebných dovedností. Umožníme učitelům cíleně prožít a didakticky zpracovat některá témata FG. 

 • Ukážeme, jak efektivně připravit dlouhodobý plán pro některou z oblastí FG dle jejích standard (Nakupování a placení; Hospodaření domácnosti; Přebytek rozpočtu a Schodek rozpočtu).

 • Vyzkoušíme si, jak zorganizovat hodinu s ohledem na vyučovaný ročník, jak tvořit homogenní i heterogenní skupiny a jak je didakticky využít v realizaci krátkodobých projektů.

 • Budeme sdílet osvědčené formy práce, kdy učitel pomáhá žákovi převzít odpovědnost za své učení i v oblasti financí a naučit se s penězi efektivně zacházet.

 • U jednotlivých oblastí finanční matematiky představíme vždy několik úloh z učebnice matematiky a způsobů jejich zpracování do krátkodobých i střednědobých projektů.

 • Ukážeme, jak reflektovat práci žáků a jak identifikovat a vyhodnotit důkazy o učení.   

 • Nabídneme možnost průběžných reflexí zkušeností účastníků s výukou ve vlastní třídě se zaměřením na obsah kurzu.

 

BLOK 1 a 2

2 x 90 minut (mezi devadesátiminutovými bloky minimálně 30 minut přestávka) 

Anotace:

 • Úvod – seznámení, cíle kurzu, 

 • Tematický okruh FG (ČJS-5-2-03) Nakupování a peníze,

 • Úlohy z učebnic matematiky vhodné k didaktickému zpracování do střednědobých projektů, tvorba gradovaných sérií úloh,

 • Matematické téma: Slovní úlohy o penězích, výměna mincí a změna nominální hodnoty (prostředí Kouzelník Zababa), statistické jevy v evidenci financí, vedení deníku při sledování příjmů a výdajů fiktivní domácnosti, sestavení optimálního rozpočtu atd.,

 • Přebírání rolí a řešení modelových situací,

 • Techniky pro vedení třídní diskuze a vzájemné hodnocení mezi žáky.

KOMU JE URČENO

učitelé 1. stupně ZŠ, asistenti pedagoga, ředitelé škol a školských zařízení, pedagogové volného času, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů a další pedagogičtí pracovníci. Není nutné, aby účastník měl zkušenosti s výukou matematiky Hejného metodou.

VZDĚLÁVACÍ CÍL

 

Hlavní cíl kurzu: Účastníci se seznámí se standardy FG, s možným využitím úloh z učebnic matematiky pro rozvoj klíčových kompetencí v oblasti FG tím, že povedou žáka k orientaci v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování osobního rozpočtu. 

 

Obecný vzdělávací cíl kurzu: 

Prostřednictvím sdílení vlastních zkušeností a jejich analýz, žákovských řešení a promýšlením reakcí učitele v různých edukačních situacích, promýšlením alterací a jejich argumentováním si účastník rozšíří a prohloubí profesní kompetence v matematice (1. stupeň) v oblasti finanční gramotnosti. Jedná se především o následující kompetence:

● plánuje matematické učivo dlouhodobě (konkretizuje cílové matematické kompetence, formuluje vztah kompetence – učivo, konkretizuje představy o kompetencích z RVP v praktické činnosti učitele),

● tvoří úlohy stupňované náročnosti (gradované úlohy) a pracuje s nimi při výuce,

● analyzuje žákovské postupy při řešení problémů a pracuje efektivně s chybou žáka i učitele,

● využívá efektivně skupinovou práci,

● využívá znalosti poznávacího procesu žáka a mechanizmu budování představ o pojmech v matematice pro rozvoj rozumových i osobnostních schopností žáka

Číslo akreditace DVPP

MSMT- 21847/2022-2-703

LEKTOŘI

Držitel certifikátu vydaného prof. Hejným

HODINOVÁ DOTACE

4 x 45 min.

POČET ÚČASTNÍKŮ

10 - 15

FORMA

on-line webinář

Chcete uspořádat tento seminář u vás ve škole?

Cena: 8 000 Kč za seminář do 20 účastníků. Platba fakturou po uskutečnění semináře.

Máte-li zájem o realizaci tohoto semináře na vaší škole, vyplňte prosím poptávkový formulář.