WEBINÁŘ – FORMATIVNÍ HODNOCENÍ V MATEMATICE NA 1. STUPNI ZŠ I

Učitelé denně zažívají bezpočet situací, pro které nemají a ani nemohou mít připraven scénář a na které musí velmi rychle reagovat. Mnohdy je jejich reakce klíčová například pro budování bezpečného prostředí pro děti a dobré vztahy ve třídě. To klade na kompetence učitele velké nároky nejen z oblasti didaktických znalostí obsahu učiva, ale je potřeba, aby permanentně reflektoval průběh učení po stránce rozvoje kognice jednotlivých žáků, po stránce rozvoje jejich metakognitivních schopností, i po stránce budování klimatu ve třídě (tj. reflexe osobnosti jednotlivých žáků i sociálních vazeb ve třídě). K tomu si učitel vytváří důkazy o učení žáků a na základě nich formuluje individualizaci/diferenciaci pro příští edukační/reedukační kroky. K tomu napomáhá využití vhodně volených nástrojů formativního hodnocení (resp. responzivní výuky) vzhledem k cílům výuky. 

Kurz je určen učitelům I. stupně základních škol, asistentům, speciálním pedagogům a dalším pedagogickým pracovníkům, kteří se rozhodli vydat se na cestu budování podpůrného prostředí pro učení se svých žáků, ale i u sebe samého. Není nutné, aby účastník měl zkušenosti s výukou matematiky Hejného metodou. 

Přehled témat a hodinová dotace

Kurz je rozdělen do dvou bloků ve dvou dnech, tj. 2x (90 min. – 30 min pauza – 90 min.)  Celkem 8 vyučovacích hodin. 

 
  1. den

Blok A: (90 min)

Vlastními prožitky se účastníci seznámí s principy osobnostně rozvíjejícího pojetí výuky a s tvorbou představ žáků o některých matematických pojmech (např. číslo, zlomek, rovnice, geometrické pojmy, …), vztazích (dělitelnost, rovnice, … ), procesech (číselné operace, konstrukce, …) a situacích (matematické jazyky v různých kontextech, rovnicové situace, evidence, …) jako východisko pro práci s nástroji responzivní výuky. 

30 min pauza

Blok B: (90 min)

Analýza videonahrávky a žákovských prací

  1. den 

Blok C: (90 min)

Sdílení ukázek dobré praxe, analýza osobních příběhů, videonahrávek částí výuky účastníků.

30 min pauza

Blok D: (90 min) 

Tvorba gradovaných úloh s diagnostickým potenciálem, příprava části vlastní výukové hodiny se zaměřením na využití prvků formativního hodnocení.

 

KOMU JE URČENO

učitelé 1. stupně ZŠ, asistenti pedagoga, speciální pedagogové, psychologové, ředitelé škol a školských zařízení, pedagogové volného času, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů a další pedagogičtí pracovníci, kteří se rozhodli vydat na cestu budování podpůrného prostředí pro učení se svých žáků, ale i u sebe samého.  Není nutné, aby účastník měl zkušenosti s výukou matematiky Hejného metodou.


 

VZDĚLÁVACÍ CÍL


Hlavní cíl kurzu: účastníci se seznámí s principy formativního hodnocení a s možným využitím nástrojů formativního hodnocení ve prospěch k efektivity procesu učení v matematice jak z hlediska budování a rozvoje poznatků (porozumění pojmům, procesům a vztahům), tak z hlediska podpory osobnostně rozvíjejícího pojetí výuky. 

V rámci kurzu se na základě porozumění mechanizmu poznávacího procesu v matematice a na základě technik formativního hodnocení účastník naučí koncipovat matematické učivo a volit metody i formy práce tak, aby mohl zaujmout roli, která je pro učení žáka efektivní – učitel je v roli průvodce žáka a facilitátora problémů, vede žáky k tomu, aby sami rozhodovali o správnosti řešení úloh a diskutovali o kauzálních vazbách a cestách, jak proces učení vylepšit a vytvářet pro žáka prostor pro studijní autonomii. K tomu je potřeba poznat některé diagnostické nástroje, jako například gradované série úloh. To učiteli umožní diagnostikovat kognitivní úroveň žáka a zároveň to umožní žákům provádět funkční autonomní hodnocení v souladu s principy responzivní výuky.

Číslo akreditace DVPP

MSMT- 769/2022-2-41

LEKTOŘI

Držitel certifikátu vydaného prof. Hejným

HODINOVÁ DOTACE

8 x 45 min.

POČET ÚČASTNÍKŮ

8 - 15

FORMA

Cyklus online webinářů

Chcete uspořádat tento seminář u vás ve škole?

Cena: 2500 Kč za každého účastníka, v rozmezí 8-15 účastníků.

Máte-li zájem o realizaci tohoto semináře na vaší škole, vyplňte prosím poptávkový formulář.