WEBINÁŘ – FORMATIVNÍ HODNOCENÍ V MATEMATICE NA 2. STUPNI ZŠ

Učitelé denně zažívají bezpočet situací, pro které nemají a ani nemohou mít připraven scénář a na které musí velmi rychle reagovat. Mnohdy je jejich reakce klíčová například pro budování bezpečného prostředí pro děti a dobré vztahy ve třídě. To klade na kompetence učitele velké nároky nejen z oblasti didaktických znalostí obsahu učiva, ale je potřeba, aby permanentně reflektoval průběh učení po stránce rozvoje kognice jednotlivých žáků, po stránce rozvoje jejich metakognitivních schopností, i po stránce budování klimatu ve třídě (tj. reflexe osobnosti jednotlivých žáků i sociálních vazeb ve třídě). Formativní přístup ve výuce, resp. responzivní výuka mohou učiteli poskytnout nástroje pro další směřování individualizované a diferencované výuky ke splnění cílů a výstupů s ohledem na potřeby žáků. Analyzování důkazů o učení žáků odkrývá učiteli to, co si žáci myslí, co se naučili a pomáhá mu formulovat další edukační/ reedukační kroky. Ukazuje mu tak cestu, jak pomoci žákům ke zlepšení, kam by se měl žák dále rozvíjet. Současně i sám žák získává zpětnou vazbu o svém pokroku a umožňuje mu tak nastavit si své další učení, vede ho k zodpovědnosti za své učení. 

Kurz je určen učitelům II. stupně základních škol, asistentům, speciálním pedagogům a dalším pedagogickým pracovníkům, kteří si chtějí rozšířit zkušenosti v oblasti hodnocení ve výuce matematiky. 

 

Přehled témat a hodinová dotace

Kurz je rozdělen do dvou bloků ve dvou dnech 2x (90 min. – 30 min pauza – 90 min.)  Celkem 8 vyučovacích hodin. 

V průběhu celého kurzu budou učitelé reflektovat svou cestu hodnocení ve výuce a ujasní si, co chtějí hodnotit a proč. Praktické zkušenosti z kurzu mohou učiteli ukázat, jak to zařídit a zorganizovat ve výuce tak, aby čas věnovaný hodnocení byl efektivní investicí nejen pro zkvalitnění průběhu poznávacího procesu žáků, ale navíc pro vytvoření většího prostoru pro snadnější diferenciaci a individualizaci výuky, a současně podporující rozvoj osobnosti žáka i učitele. 

Inspiraci nabitou z prvního bloku kurzu si budou moci účastníci vyzkoušet ve své výuce a na druhém bloku budou moci reflektovat své zkušenosti. 

 

Blok I: (2x 90 min)

 1. Formativní přístup ve výuce matematiky – účastníci aktivně prožijí principy výuky vybraného matematického tématu orientované na osobnostní rozvoj žáka s využitím nástrojů formativního hodnocení. (90 min)

30 minut pauza

 1. Cíle a kritéria ve výuce – diskuse nad významem cílů a kritérií – účastníci získají inspiraci, jak stanovit cíle vyučovací jednotky a k nim vhodných kritérií hodnocení, resp. důkazů o učení. Aktivní spoluprací s ostatními se účastníci pokusí nastavit cíle do zvolené vyučovací hodiny a k nim kritéria, podle kterých žáci poznají kvalitu výstupu. (90 min)

 

Blok II: (2x 90 min)

 1. Důkazy o učení – společným sdílením vyspecifikujeme různé zdroje důkazů o učení žáků. Na základě diagnostiky příběhů ze tříd, videoukázky, a písemných prací žáků, budeme poznávat, co si žáci myslí, co se naučili. Účastníci se seznámí s diagnostikou a vytvářením diagnostického klíče ke gradovaným úlohám v rámci diagnostického testu a využití získaných informací v rámci reedukace. (90 min)

 30 min pauza

 1. Příprava části vyučovací hodiny se strategií formativního přístupu („hodnocení pro učení“) v roli učitele i v roli žáka, s důrazem na aktivizování žáků jako vlastníků svého učení. Závěrečná diskuse (90 min)

KOMU JE URČENO

učitelé 2. stupně ZŠ, asistenti pedagoga, speciální pedagogové, psychologové, ředitelé škol a školských zařízení, pedagogové volného času, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů a další pedagogičtí pracovníci, kteří se rozhodli vydat na cestu budování podpůrného prostředí pro učení se svých žáků, ale i u sebe samého.  Není nutné, aby účastník měl zkušenosti s výukou matematiky Hejného metodou.

VZDĚLÁVACÍ CÍL

Hlavním cílem kurzu je: účastník pozná možnosti, jak využít potenciálu vyučování matematice pro rozvoj formativního hodnocení, tak aby proces učení v matematice byl maximálně efektivní, jak z hlediska budování a rozvoje poznatků (porozumění pojmům, procesům a vztahům), tak z hlediska podpory osobnostně rozvíjejícího pojetí výuky.

V rámci kurzu se na základě porozumění mechanizmu poznávacího procesu v matematice a na základě technik formativního hodnocení účastník naučí koncipovat matematické učivo a volit metody i formy práce tak, aby mohl zaujmout roli, která je pro učení žáka efektivní – učitel je v roli průvodce žáka a facilitátora problémů, vede žáky k tomu, aby sami rozhodovali o správnosti řešení úloh a diskutovali o kauzálních vazbách a cestách, jak proces učení vylepšit a vytvářet pro žáka prostor pro studijní autonomii. K tomu je potřeba poznat některé diagnostické nástroje, jako například gradované série úloh. To učiteli umožní diagnostikovat kognitivní úroveň žáka a zároveň to umožní žákům provádět funkční autonomní hodnocení v souladu s principy responzivní výuky.

 

Obecný vzdělávací cíl kurzu: 

Prostřednictvím sdílení vlastních zkušeností a jejich analýz, analýz videoukázek, žákovských řešení a promýšlením reakcí učitele v různých edukačních situacích, promýšlením alterací a jejich argumentováním si účastník rozšíří a prohloubí profesní kompetence v matematice (2. stupeň) v oblasti využívání formativního hodnocení pro rozvoj autonomie a poznání žáka. Jedná se především o následující kompetence:

Učitel

 • plánuje matematické učivo dlouhodobě (konkretizuje cílové matematické kompetence, formuluje vztah kompetence – učivo, konkretizuje představy o kompetencích z RVP v praktické činnosti učitele),

 • tvoří úlohy stupňované náročnosti (gradované úlohy) a pracuje s nimi při výuce,

 • analyzuje žákovské postupy při řešení problémů a pracuje efektivně s chybou žáka i učitele,

 • využívá efektivně skupinovou práci,

 • využívá vhodně formativní hodnocení jako nástroj nejen rozvíjející matematické myšlení ale i klíčové kompetence žáků,

 • využívá promyšleně sebereflexe učitelů matematiky a rozvíjí schopnost sebehodnocení žáků,

 • aktivně poznává principy a cíle osobnostně rozvíjející responzivní výuky,

 • poznává roli učitele i roli žáka při tomto pojetí výuky, 

 • využívá znalosti poznávacího procesu žáka a mechanizmu budování představ o pojmech v matematice pro rozvoj rozumových i osobnostních schopností žáka

Číslo akreditace DVPP

MSMT- 6758/2022-2-258

LEKTOŘI

Držitel certifikátu vydaného prof. Hejným

HODINOVÁ DOTACE

8 x 45 min.

POČET ÚČASTNÍKŮ

8 - 16

FORMA

Cyklus online webinářů

Chcete uspořádat tento seminář u vás ve škole?

Cena: 2500 Kč za každého účastníka. Platba fakturou po uskutečnění semináře.

Máte-li zájem o realizaci tohoto semináře na vaší škole, vyplňte prosím poptávkový formulář.