WEBINÁŘ – MATEMATICKÁ PROSTŘEDÍ V HEJNÉHO METODĚ NA 1. STUPNI ZŠ

Seminář je určen pro učitele 1. st. ZŠ a další pedagogické pracovníky, kteří již mají zkušenosti s výukou matematiky metodou Hejného a chtějí se v ní zdokonalit. Bude mít podobu praktických dílen, během nichž účastníci prožijí situace objevování, které by měli dopřávat žákům. Součástí semináře bude diskuse o problémech a otázkách souvisejících se zavedením inovativního pojetí matematiky a přístupu k vyučování. Pracovní dílny budou rozvrženy do dvou bloků po 90-ti minutách s minimálně 30 min. přestávkou mezi bloky.

 
  1. blok 90 minut

Anotace: 

  • Budování mentálních schémat matematických objektů (pojmů, procesů a vztahů), význam didaktických prostředí a vazba na poznávací proces žáka. 

  • Gradace úloh vybraného aritmetického prostředí (rozvoj číselných představ) podle obtížnosti pro individualizaci výuky. Analýza řešitelských strategií.

  • Diskuze ke zkušenostem účastníků z jejich výuky matematiky, pohledu na nové informace a dalším otázkám podle potřeby. 
     

  1. blok 90 minut

Anotace:

  • Gradace úloh vybraného geometrického prostředí (rozvoj prostorových představ) podle obtížnosti pro individualizaci výuky. Analýza řešitelských strategií.

  • Průřezová témata 1. stupně ZŠ (např. zlomky, rovnice, kombinatorika a slovní úlohy), izomorfní úlohy.

  • Diskuze ke zkušenostem účastníků z jejich výuky matematiky, pohledu na nové informace a dalším otázkám podle potřeby.

KOMU JE URČENO

 Učitelé matematiky 1. st. ZŠ, asistenti pedagogů, další pedagogičtí pracovníci.


 

VZDĚLÁVACÍ CÍL

 Účastníci získají nové podněty pro výuku matematiky na 1. st. ZŠ. Seznámí se s postupy, které vedou jak k rozvoji rozumových, tak i osobnostních schopností žáka. Vše bude demonstrováno na praktických příkladech a případně prostřednictvím videozáznamů ukázek dobré praxe.

Číslo akreditace DVPP

MSMT- 8329/2021-4-241

LEKTOŘI

Držitel certifikátu vydaného prof. Hejným

HODINOVÁ DOTACE

4 x 45 min.

POČET ÚČASTNÍKŮ

10 - 20

FORMA

online webinář