WEBINÁŘ – MATEMATIKA HEJNÉHO METODOU NA 1. STUPNI ZŠ

Porozumění číslu a prostoru je u žáků 1. stupně zajištěno v metodě Hejného ve značném a velice pestrém množství různých prostředí. Účastníci se aktivně seznámí s klíčovými aritmetickými a geometrickými prostředími tak, jak jsou koncipovány pro 1. stupeň ZŠ s výhledem do 6., příp. vyšších ročníků ZŠ. V rámci práce v každém prostředí se zaměří na pomůcky, strategie řešení úloh, matematický a didaktický obsah, typologii úloh, gradační parametry pro individualizaci a analýzy žákovských řešení. Účastníci budou pracovat s učebnicemi matematiky pro 1. stupeň ZŠ využívanými v Hejného metodě. Pracovní dílny budou rozvrženy do čtyř výukových dnů. Každý výukový den bude rozdělen do 2x 90 minut s 30 min. přestávkou. Dny budou zaměřeny na následující oblasti: 

První den
2 x 90 minut (mezi devadesátiminutovými bloky 30 minut přestávka)


Anotace: Porovnání transmisivní a konstruktivistické výuky matematiky a hlubší vhled do principů Hejného metody. Pojetí mentálních schémat, cesty od izolovaných modelů ke generickým, příp. abstraktním poznatkům, a změny role učitele. Vybrané* didaktické prostředí 1.stupně ZŠ – pomůcky, strategie řešení úloh, matematický a didaktický obsah, typologie úloh, gradační parametry pro individualizaci a analýza žákovských řešení. Diskuze ke zkušenostem účastníků z jejich výuky matematiky, pohledu na nové informace a dalším otázkám podle potřeby. 

 

Druhý den
2 x 90 minut (mezi devadesátiminutovými bloky 30 minut přestávka)


Anotace: Vybraná* aritmetická a geometrická prostředí 1. stupně ZŠ – pomůcky, strategie řešení úloh, matematický a didaktický obsah, typologie úloh, gradační parametry pro individualizaci a analýza žákovských řešení. Diskuze ke zkušenostem účastníků z jejich výuky matematiky, pohledu na nové informace a dalším otázkám podle potřeby. 


Třetí den
2 x 90 minut (mezi devadesátiminutovými bloky 30 minut přestávka)

Anotace: Vybraná* aritmetická a geometrická prostředí 1. stupně ZŠ – pomůcky, strategie řešení úloh, matematický a didaktický obsah, typologie úloh, gradační parametry pro individualizaci a analýza žákovských řešení. Diskuze ke zkušenostem účastníků z jejich výuky matematiky, pohledu na nové informace a dalším otázkám podle potřeby. 

 

Čtvrtý den
2 x 90 minut (mezi devadesátiminutovými bloky 30 minut přestávka)

Anotace:
Průřezová témata 1. stupně ZŠ (např. zlomky, rovnice, kombinatorika a slovní úlohy). Budování schémat matematických objektů (pojmů, procesů a vztahů) napříč didaktickými prostředími 1. stupně ZŠ – matematický a didaktický potenciál, izomorfní úlohy. Shrnutí formou práce s učebnicemi. Náměty k hodnocení činnosti žáků, reflexím a práci s rodiči. Diskuze ke zkušenostem účastníků z jejich výuky matematiky, pohledu na nové informace a dalším otázkám podle potřeby.

*) Prostředí budou volena podle zkušeností a potřeb účastníků (např. ročníku) z následující nabídky. Jedná se o klíčová prostředí 1. stupně ZŠ:

ARITMETICKÁ PROSTŘEDÍ

 • Krokování, Schody

 • Autobus

 • Váhy, Vláčky, Děda Lesoň

 • Rodina

 • Sčítací trojúhelníky, Násobilkové čtverce

 • Biland (číselné soustavy)

 • a další aritmetická prostředí

 

GEOMETRICKÁ PROSTŘEDÍ

 • Dřívka

 • Parkety

 • Skládání a stříhání papíru

 • Geodeska, čtvercová mříž

 • Geometrické konstrukce

 • Krychlové stavby, tělesa a jejich sítě

 • a další geometrická prostředí

KOMU JE URČENO


Účastníci získají nové podněty pro výuku matematiky na 1. stupni ZŠ realizovanou Hejného metodou. Seminář seznámí učitele s postupy, které vedou k rozvoji číselných a prostorových představ žáka. Vše bude demonstrováno na praktických příkladech. 

VZDĚLÁVACÍ CÍL


Učitelé 1. st. ZŠ, asistenti pedagoga, vychovatelé školských zařízení, speciální pedagogové, psychologové, pedagogové volného času, vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, ředitelé škol a školských zařízení.

Číslo akreditace DVPP

MSMT- 8329/2021-4-241

LEKTOŘI

Držitel certifikátu vydaného prof. Hejným

HODINOVÁ DOTACE

16 x 45 min.

POČET ÚČASTNÍKŮ

8 - 15

FORMA

Cyklus seminářů – webinářů