WEBINÁŘ – PŘÍPRAVA K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z MATEMATIKY NA VÍCELETÁ GYMNÁZIA A K DALŠÍMU STUDIU

 

Dlouhodobý kurz bude zaměřen na témata, která si účastníci prožijí v praktických workshopech. Vedle matematických témat z přijímacích zkoušek z matematiky, budou také zvědomovány dovednosti, které je nutné u žáků rozvíjet, aby zvládli přechod na další stupeň vzdělávání. 

 
 • Ukážeme si, jaké možnosti má učitel pro organizaci individualizované výuky, která je při podpoře žáků k přípravě na přijímací zkoušky klíčová. 

 • Nasdílíme osvědčené formy práce, kdy učitel pomáhá žákovi převzít zodpovědnost za své učení a přípravu. Motivace, práce s cíli a kritérii plnění je toho neoddělitelnou součástí, proto si ukážeme, jak učitel může žákům pomoci stanovit si své dílčí cíle v přípravě na přijímací zkoušky, a jak evidovat svůj posun ke splnění svých cílů.

 • Část kurzu věnujeme komunikaci, jak vést podporující komunikaci se žákem, ale i jeho rodičem. Nastíníme naši inspiraci, jak může učitel představit svým žákům a jeho rodičům svůj plán přípravy na přijímací zkoušky. 

 • U jednotlivých matematických témat si představíme vždy několik úloh, které mají potenciál zjistit skutečné porozumění tématu nebo zda má žák naučené pouze formalismy (naučené postupy). Základem přípravy je budování schopnosti porozumět zadání, analyzovat problém, hledat a najít možné způsoby k řešení a pak samotné řešení úlohy. Účastník kurzu bude mít možnost se seznámit a případně si vyzkoušet postup, kterým může u žáků formalismy nahradit skutečným poznáním. 

 • Představíme si několik technik a postupů, které mohou pomoci žákům snížit stres, a tím plně rozvinout více svůj potenciál. Podpoříme tak žáka v jeho sebedůvěře (práce s chybou, práce s časem, ujasnění si svých silných a slabých stránek, získávání jistoty díky procvičování, uvědomění si své vlastní individuální strategie řešení celého testu přijímacích zkoušek, aj.) 

 • V rámci celého kurzu věnujeme prostor pro vzájemnou podporu učitelů (účastníků kurzu), jak se vypořádat s tlakem a jak jej minimalizovat, tak aby i učitel mohl plně využít svůj potenciál učitele podporujícího žáky při jejich přípravě na důležitou životní zkoušku a na další vzdělávání na vyšším stupni. 

 • Nabídneme možnost průběžných reflexí zkušeností účastníků s výukou ve vlastní třídě se zaměřením na obsah kurzu.

 

PRVNÍ DEN: BLOK 1 a 2

2 x 90 minut (mezi devadesátiminutovými bloky 30 minut přestávka) 

Anotace: 

 • Úvod – seznámení, cíle kurzu 

 • Tematický okruh RVP: Číslo a početní operace

 • Matematické téma: Úpravy číselných výrazů, Orientace na číselné ose, Práce se zápornými, desetinnými čísly a zlomky

 • Organizace individualizované výuky při přípravě na přijímací zkoušky

 • Motivace, práce s cíli a kritérii, sebereflexe

 • Jak na komunikaci se žáky a rodiči

 • Nastavení vlastní cesty učitele v přípravě svých žáků na přijímací zkoušky

 

DRUHÝ DEN: BLOK 3 a 4

2 x 90 minut (mezi devadesátiminutovými bloky 30 minut přestávka) 

Anotace: 

 • Tematický okruh RVP: Číslo a početní operace, Nestandardní aplikační úlohy a problémy

 • Matematické téma: Slovní úlohy (standardní i nestandardní), Převody jednotek, Zobecňování 

 • Organizace individualizované výuky při přípravě na přijímací zkoušky

 • Jak podporovat žáky v přebírání zodpovědnosti za své učení a přípravu na přijímací zkoušky (diagnostika, kde žák je a jak si nastavit další cestu učení)

 • Procvičování versus Dril, jak rozvíjet nadané žáky, jak podpořit každého žáka v tom, co potřebuje při své přípravě na přijímací zkoušky

 

TŘETÍ DEN: BLOK 5 a 6

2 x 90 minut (mezi devadesátiminutovými bloky 30 minut přestávka) 

Anotace: 

 • Tematický okruh RVP: Závislosti, vztahy a práce s daty

 • Matematické téma: Práce s grafy, diagramy a tabulkami, Práce s časovými údaji, Posloupnosti čísel

 • Organizace individualizované výuky při přípravě na přijímací zkoušky

 • Jak podporovat žáky v přebírání zodpovědnosti za své učení a přípravu na přijímací zkoušky (diagnostika, kde žák je a jak si nastavit další cestu učení), aktivizování žáka jako vlastníka svého učení, sebereflexe 

 • Jak si ujasnit své silné a slabé stránky, jak podpořit svůj potenciál a sebedůvěru v sebe sama (práce s chybou, práce s časem, získávání jistoty, ujasňování si své řešitelské strategie celého testu přijímacích zkoušek)

 

ČTVRTÝ DEN: BLOK 7 a 8

2 x 90 minut (mezi devadesátiminutovými bloky 30 minut přestávka) 

Anotace: 

 • Tematický okruh RVP: Geometrie v rovině a v prostoru

 • Matematické téma: Konstrukce a konstrukční úlohy, Úlohy rozvíjející prostorovou představivost, Určování délek, obsahů a objemů

 • Organizace individualizované výuky při přípravě na přijímací zkoušky

 • Jak podporovat žáky v přebírání zodpovědnosti za své učení a přípravu na přijímací zkoušky (diagnostika, kde žák je a jak si nastavit další cestu učení)

 • Jak pracovat se svým stresem, jak ho snížit, co nejvíce eliminovat a podpořit tak rozvinutí svého potenciálu co nejvíce

 • Zdroje další podpory žáků při přípravě na přijímací zkoušky

Po každém čtyřhodinovém bloku budou mít účastníci 3 týdny na aktivní práci na svém zvoleném cíli v oblasti přípravy žáků na přijímací zkoušky, budou mít možnost si vyzkoušet získanou inspiraci z kurzu přímo ve své výuce. Následně proběhne společné jednohodinové setkání, na kterém budou účastníci sdílet a reflektovat vlastní výstupy a zkušenosti.

KOMU JE URČENO

učitelé 1. stupně ZŠ, asistenti pedagoga, ředitelé škol a školských zařízení, pedagogové volného času, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů a další pedagogičtí pracovníci. Není nutné, aby účastník měl zkušenosti s výukou matematiky Hejného metodou

VZDĚLÁVACÍ CÍL

 

Účastníci získají ucelený reflektovaný model systematické a cílené přípravy žáka k přijímací zkoušce z matematiky na víceletá gymnázia a jeho dalšímu studiu na vyšším stupni 

Číslo akreditace DVPP

MSMT- 21847/2022-2-703

LEKTOŘI

Držitel certifikátu vydaného prof. Hejným

HODINOVÁ DOTACE

16 x 45 min.

POČET ÚČASTNÍKŮ

8 - 15

FORMA

On-line cyklus webinářů

Chcete uspořádat tento seminář u vás ve škole?

Cena: 6 350 Kč za každého účastníka. Platba fakturou po uskutečnění semináře.

Máte-li zájem o realizaci tohoto semináře na vaší škole, vyplňte prosím poptávkový formulář.