WEBINÁŘ – ÚVOD DO HEJNÉHO METODY V MATEMATICE NA 1. STUPNI ZŠ

Série online webinářů / pracovních dílen je určena především pro učitele 1. st. ZŠ a další pedagogické pracovníky, kteří chtějí začít učit matematiku Hejného metodou, nebo kteří uvažují o využití některých prvků této metody ve své výuce a pronikat tak do Hejného metody postupně. Série pracovních dílen bude rozvržena do dvou bloků realizovaných ve dvou dnech. Každý blok je tvořen dvěma dílnami po 90 minutách oddělených 30 min přestávkou: 

1. první den

A. 90 min 

Představení východisek Hejného metody jako vyučovací metody orientované na budování mentálních schémat matematických pojmů, vztahů, procesů a situací, která je teoreticky popsána jako genetický konstruktivismus.

Formulace cílů výuky vedené Hejného metodou a její principy, role učitele při výuce třídy a v rozvoji kognitivních a zejména metakognitivních schopností jednotlivých žáků. Vše bude ilustrováno na konkrétní aktivitě účastníků kurzu.

30 min přestávka

 B. 90 min

Koncepce učiva v učebnicích Hejného, které je uspořádáno spirálovitě a tak, aby byla budována mentální matematická schémata prostřednictvím práce a řešení úloh v matematických prostředích. Vyučovací styl je přizpůsoben tak, aby umožnoval rozvoj tvořivosti, intelektuální autonomie i osobnostních charakteristik žáka. 

2. druhý den

C. 90 min

Pozornost v této pracovní dílně bude zaměřena na budování a rozvoj číselných představ žáků. Účastník pozná 

- jak se založí dobré porozumění číslům, číselným operacím a relacím, 

- jak se probíhá propedeutika pojmů potřebných v budoucnu na 2. st. ZŠ, např. zlomky, záporná čísla. 

30 min přestávka

D. 90 min

V pracovní dílně účastník pozná, jak rozvinout sémanticky podepřené žákovy představy o čísle prostřednictvím manipulací a postupnou desémantizací ke strukturálním představám a abstrakci. 

Vše bude ilustrováno konkrétními příklady. Účastníci sami prožijí situaci objevování, kterou by měli dopřávat žákům, poznají jednotlivé etapy poznávacího procesu a principy reedukace žákových miskoncepcí a formálních poznatků. Účastníci budou v průběhu diskutovat o problémech a otázkách souvisejících se zavedením inovativního pojetí matematiky a přístupu k vyučování. 

KOMU JE URČENO

učitelé 1. stupně ZŠ, asistenti pedagoga, speciální pedagogové, psychologové, ředitelé škol a školských zařízení, pedagogové volného času, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů.

VZDĚLÁVACÍ CÍL

Účastník se seznámí s moderní výukovou metodou rozpracovanou pro výuku matematiky pro 1. st. ZŠ s přesahy jak na MŠ tak na 2. st. ZŠ, která je využitelná i v jiných výukových předmětech. V kurzu doplní své základní didaktické znalosti obsahu tak, aby byl schopen se dále rozvíjet a hlouběji pronikat do jednotlivých prostředí a didaktických transformací obsahu. Účastník bude schopen poznat, zda je daná metoda v souladu s jeho pedagogickým přesvědčením. 

Číslo akreditace DVPP

MSMT- 8329/2021-4-241

LEKTOŘI

Držitel certifikátu vydaného prof. Hejným

HODINOVÁ DOTACE

8 x 45 min.

POČET ÚČASTNÍKŮ

8 - 15

FORMA

Cyklus online webinářů