WEBINÁŘ – ÚVOD DO HEJNÉHO METODY V PŘEDMATEMATICKÉ VÝCHOVĚ

Cyklus seminářů je určen především učitelům MŠ a přípravných tříd ZŠ a dále všem, kteří se snaží otevírat svět čísel a tvarů dětem přirozenou formou přes pohyb, činnost a další aktivity dětem blízké. Dítě si buduje mentální schéma počtu (čísla), které je provázáno na rytmus a synchron pohybu se slovem. Dovednost odpočítávání předmětů není možné vypěstovat během několika týdnů. Důležité je vytvářet situace k objevování a využívání pravidelnosti desítkové soustavy. Účastníkům budou představeny různé aktivity a hry, které jsou důležité pro tvorbu mentálního schématu počtu. Tyto aktivity jsou zasazeny do různých prostředí, se kterými se účastníci seznámí, např. Krokování, Schody a Autobus. V těchto prostředích budují děti představu o čísle nejen jako o počtu prvků, ale také jako o adrese – označení místa na číselné ose, i jako operátoru změny a porovnání. Jedná se i o řetězení aditivních operací, rozvoj krátkodobé paměti. U aktivit z prostředí Autobus má dítě potřebu evidovat vícekrokový proces aditivních vztahů. Již v tomto prostředí, ale i v dalších, se dítě učí pracovat s daty – např. vyčíst informace z tabulky nebo zaznamenávat do tabulky.

Dítě přes manipulativní aktivity poznává geometrické pojmy. Vycházíme z potřeby dětí o činnosti komunikovat běžným mateřským jazykem. Ten se později upřesňuje, až děti použijí geometrické termíny, kterým rozumí. Účastníci se seznámí s prostředími manipulativní geometrie, která vychází z běžných činností dětí: stříhání a skládání z papíru, stavění z krychlí, tvorba obrazců z dřívek a „podlah“ z parket. Práce v prostředích zároveň přispívá k rozvoji jemné motoriky. Průvodními didaktickými jevy je budování představ o základních osobnostech 2D a 3D geometrie a propedeutika míry, souměrnosti, podobnosti, transformací i kombinatoriky. Účastníci se navíc seznámí s metodami, jak lze u dětí při uvedených činnostech rozvíjet schopnost práce s daty (třídění, uspořádání, hierarchizace, schematizace). Např. po vystavění staveb z krychlí je možné, aby děti třídily stavby podle nejen barvy, ale i podle počtu použitých krychlí, podle výšky stavby, ale děti mohou i třídit 2D tvary buď podle barvy, nebo tvaru, nebo podle barvy a tvaru do tabulky (hvězdičky, kolečka, okénka x modré, červené, zelené). Rozvoj schopnosti schematizace (ale i schopnosti orientace ve 2D prostoru) dochází např. při práci dětí s bludišti či mapami.

Cyklus seminářů je členěn do 4 výukových bloků (A, B1, B2, C) po 90 minutách:
Blok A. Východiska předmatematické výchovy, principy, které je třeba dodržovat při prácis dětmi.
Rozsah: 2 x 45 minut, tj. jeden blok 90 minut (blok A)
Anotace: Úvodní seznámení s východisky vzdělávání Hejného metodou. Teoretickým východiskem
Hejného edukační metody je genetický konstruktivismus, jehož pilíři jsou dva fenomény: a) dítě i
třída mají intelektuální autonomii a b) každé dítě si může volit vlastní poznávací cestu. Hlavním
kritériem hodnocení tohoto edukačního procesu je vztah dětí k předmatematické výchově a jejich
potřeba intelektuální práce. Mezi základní principy metody patří, že poznání dítěte vychází od
zkušenosti, kdy dítě od činnosti přechází k mateřskému jazyku. Účastníci budou zkoušet
a diskutovat, jak prostřednictvím moderovaných diskusí rozvíjet osobnost dítěte, jak udržet
přirozenou motivaci dítěte a nasměrovat ho přes úspěch a prožitek radosti k další potřebě
intelektuální práce. Budou též diskutována specifika Hejného metody, možná rizika, provázanost
s realitou u nejmladších dětí. Diskutovány budou i náměty na konkrétní činnosti pro nejmenší děti, metody a formy práce s konkrétními výzvami, taktéž i připravenost dítěte pro vstup do prvního ročníku ZŠ. Východiska a zásady výuky budou účastníci objevovat a prožívat na konkrétních činnostech a výzvách.
Časový harmonogram: po bloku A v délce 90 minut následuje přestávka 30 minut

Blok B. Matematická prostředí, jako nástroj rozvoje tvořivosti a intelektu dítěte.
Rozsah: 4 x 45 minut, tj. dva bloky po 90 minutách (blok B1 a B2)
Anotace: Z volitelné nabídky pracovních dílen se účastníci seznámí s dvěma vybranými prostředími Hejného metody, na kterých děti budují své poznání při otevírání světa čísel a tvarů. Při řešení výzev různé úrovně bude mít účastník možnost nahlédnout do vlastních i dětských myšlenkových pochodů. Účastníci si vyzkouší tvořit aktivity snadné i náročnější. Patří sem i organizace práce třídy a didaktické cíle jednotlivých etap práce s vybranými prostředími. Nedílnou součástí bude vzájemné sdílení mezi účastníky, i nabídka pomůcek, triků a doporučení, které vzešly z přímé praxe. Diskutovat se bude i rozvoj schopností u dítěte v uváděných aktivitách, různorodost dětských postupů, pomoc při překonávání problémů, se kterými se děti mohou setkávat při aktivitách.

Časový harmonogram: seznámení s 1. vybraným prostředím Hejného metody 90 minut; pauza 60 minut nebo konec výukového dne; seznámení s 2. vybraným prostředím Hejného metody 90 minut, pauza 30 minut před blokem C

Blok C. Změna role učitele.
Rozsah: 2 x 45 minut, tj. jeden blok 90 minut (blok C)
Anotace: Změna vzdělávání spočívá nejen ve vlastních aktivitách a činnostech realizovaných s dětmi, ale především v odlišné roli učitele, který se stává spíše průvodcem poznávání dítěte tím, že mu bude nabízet přiměřené výzvy. Je moderátorem diskusí mezi dětmi. V dílnách budeme diskutovat problémy, se kterými se učitelé v nové roli potýkají. Např.: Jak vytvořit ve svých třídách tvůrčí klima plné důvěry a vzájemné spolupráce? Jak zefektivnit komunikaci dítě – dítě? apod. Budou použity k tomuto účelu videoukázky z mateřských škol, kde se Hejného metoda realizuje.

KOMU JE URČENO

Učitelé MŠ, asistenti pedagoga, vychovatelé školských zařízení, speciální pedagogové, psychologové, pedagogové volného času, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, ředitelé škol a školských zařízení.

VZDĚLÁVACÍ CÍL

Účastníci se seznámí se specifiky předmatematické výchovy v Hejného metodě s možnostmi budovat v myslích dětí zárodky schémat matematických pojmů prostřednictvím práce v mnoha různých prostředích. Získají nové podněty pro předmatematickou výchovu především z oblasti otevírání světa čísel a tvarů. Seznámí se s postupy, které vedou k rozvoji jak rozumových, tak i osobnostních charakteristik dětí. Dále se seznámí s různými metodami a formami práce a s využitím didaktických pomůcek. Vše bude ilustrováno na praktických konkrétních příkladech.

Číslo akreditace DVPP

MSMT- 8329/2021-4-241

LEKTOŘI

Držitel certifikátu vydaného prof. Hejným

HODINOVÁ DOTACE

8 x 45 min.

POČET ÚČASTNÍKŮ

8 - 15

FORMA

Cyklus seminářů – webinářů