WEBINÁŘ – ZÁKLADY HEJNÉHO METODY NA 2. STUPNI ZŠ


Webinář je určen pro učitele 2. st ZŠ a další pedagogické pracovníky, kteří chtějí začít učit matematiku metodou Hejného, nebo kteří uvažují o využití některých prvků této metody ve své výuce. 

Webinář bude členěn do dvou výukových bloků po 90 min:

Blok A. 90 min

Aktivní seznámení účastníků s východisky vyučovací metody profesora Hejného – vyučování orientované na budování schémat (genetický konstruktivismus), s cíli výuky metody genetického konstruktivismu a jejími principy, se změnou role učitele při výuce a v poznávacím procesu žáka. 

30 min. přestávka

Blok B. 90 min

 Koncepce učiva v učebnicích Hejného – budování mentálních matematických schémat prostřednictvím práce v matematických prostředích, rozvoj tvořivosti, intelektu i osobnostních vlastností žáka. 

Rozvoj číselných představ. Jak se buduje dobré porozumění číslům (celým, racionálním, iracionálním), číselným operacím a relacím. Rozvoj porozumění geometrickým 2D i 3D pojmům. Od manipulací k představám a abstrakci. 

Vše bude ilustrováno na příkladech z praxe. Účastníci sami prožijí situaci objevování, kterou by měli dopřávat žákům. Součástí semináře bude diskuse o problémech a otázkách souvisejících se zavedením inovativního pojetí matematiky a přístupu k vyučování.

KOMU JE URČENO

 učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, asistenti pedagoga, speciální pedagogové, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé gymnázií, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů

VZDĚLÁVACÍ CÍL

Učitelé se seznámí s novou metodou výuky matematiky jak po obsahové, tak po didaktické stránce, s jejími specifiky pro 1. a 2. stupeň ZŠ tak, aby se mohli rozhodnout, zda ji ve své učitelské praxi použijí a zda se s metodou chtějí seznamovat hlouběji. Účastníci získají takové podněty pro výuku matematiky na 2. stupni ZŠ, které přispějí k rozvoji matematické gramotnosti žáků. Vše bude ilustrováno na praktických příkladech. 

Číslo akreditace DVPP

MSMT- 8329/2021-4-241

LEKTOŘI

Držitel certifikátu vydaného prof. Hejným

HODINOVÁ DOTACE

4 x 45 min.

POČET ÚČASTNÍKŮ

10 - 20

FORMA

online webinář