ZÁKLADY HEJNÉHO METODY V PŘEDMATEMATICKÉ VÝCHOVĚ

Děti mateřských škol a 1. ročníku základní školy (ve věku 4 – 8 let) jsou vybaveny jistým přirozeným talentem a tvořivostí, které jsou důležité pro rozvoj logického myšlení a matematických schopností a dovedností. Podstatou práce učitele v mateřské škole a 1. ročníku ZŠ je rozvíjení předmatematických znalostí a schopností dítěte a zároveň rozvíjení vlastního edukačního stylu učitele, zkrátka poznávání všeho, co ovlivňuje kvalitu práce s dětmi, a to jak v oblasti intelektuální, tak v oblasti sociální i etické.

Seminář je určen pro učitele mateřských škol, kteří se již doslechli o výukové metodě prof. Hejného na 1. stupni ZŠ a chtěli by u svých dětí v mateřských školkách efektivně rozvíjet předmatematickou gramotnost v duchu výukové metody orientované na budování schémat. Seminář bude zaměřen na následující klíčové myšlenky:

A. Východiska Hejného metody, stanovené zásady.

B. Aplikace těchto metod v předmatematické výchově. Využití sémantických matematických prostředí pro rozvoj tvořivosti a intelektu dítěte. Znalosti si konstruuje dítě samo během řešení přiměřených úloh převážně manipulacemi, modelováním a dramatizací. Důležité při tom je rozvíjet komunikační schopnosti dětí. Učitelka minimálně vstupuje do myšlenkových procesů dětí. Vedle komunikace ve třídě má značný význam také pěstování různých jazyků matematiky, které umožní uchopit a řešit úlohy a také formulovat úlohy nové.

C. Rozvoj číselných představ. Dítě si buduje mentální schéma počtu (čísla), které je provázáno na rytmus a synchron pohybu se slovem. Dovednost odpočítávání předmětů není možné vypěstovat během několika týdnů. Důležité je vytvářet situace k objevování a využívání pravidelnosti desítkové soustavy. Účastníci jsou seznámeni s prostředími Krokování a Schodů a průvodními didaktickými jevy: rytmus, synchron pohybu a slova, říkanka s čísly i říkanka jako nástroj určování počtu, model čísla pomíjivý, sčítání a odčítání pohybem, počítání pozpátku. Uvedená prostředí umožňují, aby se budovala u dětí představa o čísle nejen jako počet prvků, ale také jako adresa – označení místa na číselné ose, jako operátor změny a porovnání. Pro evidenci procesů děti používají vlastní jazyk, který si každé dítě̌ vytváří a kultivuje.
Účastníci jsou seznámeni s prostředím Autobus a průvodními didaktickými jevy: číslo jako stav a to i stav ukrytý, číslo jako operátor změny, řetězení aditivních operací, rozvoj krátkodobé paměti. Tvorba jazyka vhodného k evidenci vícekrokového procesu aditivních vztahů.

D. Rozvoj porozumění geometrickým pojmům. Manipulativními aktivitami je třeba obohacovat zkušenosti dětí a pak o činnosti komunikovat běžným jazykem. Ten se později upřesňuje v geometrické termíny. Účastníci jsou seznámeni s prostředími manipulativní geometrie: stříhání a skládání z papíru, stavění krychlových staveb, tvorba z dřívka a parketování. Práce v prostředích přispívá k rozvoji jemné motoriky. Průvodní didaktické jevy: základní osobnosti 2D a 3D geometrie, propedeutika míry, souměrnosti, podobnosti, transformací i kombinatoriky. 

KOMU JE URČENO

Cílová skupina pedagogů: Učitelé MŠ a přípravných tříd ZŠ, inspektoři, asistenti pedagogů v MŠ a další pedagogičtí pracovníci.

 

VZDĚLÁVACÍ CÍL

Učitelé se seznámí prostřednictvím vlastních aktivit s metodou, která rozvíjí předmatematickou gramotnost v mateřské škole a získají nové podněty pro svou výuku. Součástí semináře bude i videoukázka a diskuse. 

Číslo akreditace DVPP

MSMT- 27618/2019-1-795

LEKTOŘI

Držitel certifikátu vydaného prof. Hejným

HODINOVÁ DOTACE

4 x 45 min.

POČET ÚČASTNÍKŮ

10 - 20

FORMA

Praktický seminář

Chcete uspořádat tento seminář u vás ve škole?

Cena: 8 000 Kč za seminář do 20 účastníků. Platba fakturou po uskutečnění semináře.

Máte-li zájem o realizaci tohoto semináře na vaší škole, vyplňte prosím poptávkový formulář.