LETNÍ ŠKOLA PRAHA: SŠ - POKROČILÍ

Hodinová dotace: 24 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

21. 8. 2023, 09:00 - 18:45
22. 8. 2023, 09:00 - 18:30
23. 8. 2023, 09:00 - 18:30
ZŠ a MŠ Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115, 150 00 Praha 5
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

4 000 Kč (vč. 21 % DPH)

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky


Garant: Mgr. Jana Hanušová, Ph.D.​

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Příměstská LŠ = bez ubytování (včetně stravy během programu: 1 x oběd a 2 x Coffee Break)

Zaměření letní školy: Středoškolská matematika s porozuměním

Na letní škole s Hejného metodou budeme hledat odpovědi na otázky:
 

 • Jak podpořit zapojení žáků v hodinách a přivést je k zodpovědnosti za vlastní učení?
 • Jak předcházet formálním znalostem žáků?
 • Jak zařídit, aby se žáci neučili zpaměti postupy, ale aby matematice rozuměli?
 • Jak zvládnout široce rozevřené nůžky matematických dovedností a znalostí žáků jedné třídy?
 • Jak zařídit, aby při hodinách aktivně pracovali žáci různých úrovní?
 • Jak rozvíjet nadané žáky v běžné třídě?
 • Jak vytvořit ve třídě příjemné klima, aby se žáci i učitelé cítili dobře?

 
Odpovědi budeme nacházet v matematicky i didakticky zaměřených dílnách, diferencovaně ve skupinách podle pokročilosti. Volba matematických témat bude zacílena na oblasti učiva střední školy, pro které jsou již vytvořené materiály v duchu Hejného metody.
Jsou to například práce s proměnnou, různé typy rovnic a nerovnic, netradiční úlohy ze základů geometrie, zavedení goniometrických funkcí, výroky a důkazy, soustavy rovnic, posloupnosti, úvodní úlohy do analytické geometrie.
V didaktických dílnách se budeme zabývat poznávacím procesem, prací s chybou, gradací úloh, organizací hodiny a dalšími tématy.

Komu je letní škola určena:
Letní škola je určena středoškolským učitelům, kteří hledají náměty na vylepšení hodin matematiky, rádi by víc zapojili žáky do výuky a chtěli by načerpat inspiraci z Hejného metody. Učitelům, kteří chtějí najít společnou řeč se žáky, kteří na ZŠ byli v matematice vzděláváni Hejného metodou i těm učitelům, kteří by chtěli s metodou začít ve své praxi.
 
Skupina SŠ - pokročilí

Určeno učitelům matematiky středních škol, kteří:

 • vloni absolvovali letní školu Hejného metody pro SŠ (3. stupeň)
 • absolvovali více letních škol pro 2. stupeň
 • znají základy metody, absolvovali jednotlivé základní semináře, případně cykly seminářů pro 2. stupeň
 • pilotují nové učební materiály
Někteří z loňských a předloňských účastníků se stali pilotními učiteli vznikajících učebních materiálů. Na dílnách budou některé pilotní materiály představeny a budou sdíleny zkušenosti z pilotáže.
 
Účastníci se dále seznámí
 • s poznávacím procesem žáka a mechanizmem budování představ a pojmů v matematice a s postupy, které vedou k rozvoji rozumových i osobnostních schopností žáka, s metodami objevování v matematice,
 • hlouběji s úlohami na úrovni přechodu mezi 2. stupněm ZŠ a střední školou, a to pomocí úloh z nových pilotních učebních materiálů pro první ročník SŠ Základy matematiky (pracovní sešity pro střední školy)
 • s individualizovaným přístupem k žákům různé úrovně, s tvorbou gradovaných úloh
 • s principy a cíli Hejného metody, s rolí učitele i rolí žáka při výuce matematiky,
 • informativně s koncepcí učebnic pro 1. a 2. stupeň ZŠ a s očekávanými výstupy, na které lze na střední škole navazovat,
 • s koncepcí pracovních sešitů pro střední školy

Dílny: Budování pojmu od MŠ po střední školu, Rovnice a nerovnice, Soustavy rovnic, Funkce, Goniometrie, Úvodní úlohy do analytické geometrie, Výroky, Důkazové úlohy, Diagnostika, Tvorba gradovaných úloh, Organizace hodiny.

 
Změna programu vyhrazena.
 

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde