ŠKOLA HEJNÉHO METODY NA 3. STUPNI

Hodinová dotace: 24 x 45 min.

DATUM A MÍSTO

1. 7. 2021, 09:00 - 17:30
2. 7. 2021, 09:00 - 17:30
3. 7. 2021, 09:00 - 17:30
4. 7. 2021, 09:00 - 14:00
FZŠ Barrandov II., V Remízku 919/7, 159 00 Praha 5 - Hlubočepy
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

4 900 Kč

Přihlašovat se můžete do 15. 6. 2021 nebo do naplnění kapacity
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 367/2021-2-47


Garant: Mgr. Jana Hanušová, Ph.D.​

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Příměstská LŠ = bez ubytování (včetně stravy během programu - 1 x oběd a 2 x Coffee Break)

 

Zaměření letní školy: Diferenciace a individualizace ve výuce

Letošní letní škola bude zaměřena na jedno z důležitých témat Hejného metody „Individualizaci a diferenciaci ve výuce matematiky Hejného metodou“. 

Co udělat ve výuce pro to, aby: 

 • se žáci rozvíjeli podle svých potřeb a možností,

 •  žáci byli motivovaní, aktivní ve svém poznávaní a přebírali odpovědnost za své učení.

V průběhu letní školy se seznámíte a budete sdílet zkušenosti s tím,  

 • jaké možnosti nabízí Hejného metoda učitelům pro individualizaci výuky pro každého žáka,

 • jak organizovat výuku (prezenční i distanční), 

 • jak žáky motivovat a aktivizovat, 

 • jak získávat od žáků cennou zpětnou vazbu pro další plánování diferencované výuky.

Komu je letní škola určena:

Letní škola je určena učitelům SŠ, které zajímá, jak učit matematiku metodou Hejného, nebo kteří uvažují o využití některých prvků této metody ve své výuce. 

Obsah programu:
Učitelé se seznámí s novým přístupem k vyučování matematice. Nová koncepce posouvá tradiční způsob výuky jak v obsahu, tak i v metodách práce. V obsahu se zaměřuje na budování mentálních schémat, v metodách na aktivaci žáka a na komunikaci. To znamená, že každou novou myšlenku, kterou žák objeví v průběhu řešení úloh, nechává učitel posoudit třídě a vede o ní diskusi ve třídě. Pracovní dílny budou také v tomto duchu vedeny. 

Účastníci se dále seznámí 

 • s principy a cíli Hejného metody, s rolí učitele i rolí žáka při výuce matematiky, 

 • informativně s koncepcí učebnic pro 1. a 2. stupeň ZŠ a s očekávanými výstupy, na které lze na 3. stupni ZŠ navazovat,

 • s poznávacím procesem žáka a mechanizmem budování představ a pojmů v matematice a s postupy, které vedou k rozvoji rozumových i osobnostních schopností žáka, s metodami objevování v matematice,

 • hlouběji s úlohami na úrovni přechodu mezi 2. stupněm ZŠ a 3. stupněm, a to pomocí bohaté palety aritmetických a geometrických prostředí,

 • hlouběji s koncepcí učebnic pro 2. stupeň ZŠ, s výhledem na 3. stupeň

 • s individualizovaným přístupem k žákům různé úrovně - tvorba gradovaných úloh

Dílny: Seznámení s metodou (VOBS – výuka orientovaná na budování schémat), Budování pojmu posloupnost, Planimetrie, Koule a její části – zkušenosti s objevováním vzorců, Algebraické výrazy s pochopením (jak předejít formalismu), Propedeutika analytické geometrie, Množiny bodů dané vlastnosti, Tvorba gradovaných úloh, Práce s chybou.

Účastníci budou mít možnost měsíc před konáním letní školy zvolit si ještě další témata pro 2 volitelné dílny.

Změna programu vyhrazena.

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde