SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI PŘI VÝUCE MATEMATIKY HEJNÉHO METODOU – VEDENÍ KAVÁREN PRO RODIČE

Hodinová dotace: 4 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

17. 10. 2020, 09:00 - 12:30
on-line
další termíny

LEKTOŘI

Mgr. Petra Prokopová Machalová
doc. RNDr. Darina Jirotková Ph.D.

CENA PRO JEDNOTLIVCE

800 Kč

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 637/2019-2-52


Garant: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

Seminář je určen pro pedagogické pracovníky – MŠ, přípravných tříd ZŠ, ZŠ a SŠ, kteří učí Hejného metodou a snaží se spolupracovat s rodiči. Cílem aktivity je poskytnout náměty, inspiraci a zkušenosti, které se osvědčily při vedení jak jednotlivých setkání s rodiči, tak při pravidelných setkáváních formou rodičovských kaváren. Aktivity budou cílené na informace spojené s výukou matematiky Hejného metodou, jak seznámit rodiče s některými z 12 klíčových principů, které se skládají do uceleného konceptu tak, aby dítě objevovalo samo a s radostí. Účastníkům budou nabídnuty ukázky úloh z prostředí Hejného metody, které se hodí pro ilustraci metody, a zároveň nevyžadují hluboké matematické znalosti účastníků. Bude diskutováno i téma změny role učitele.

 

A. Seznámení s výukou dle Hejného metody a principy, které je třeba dodržovat při práci s dětmi.
Rozsah: 2 x 45 minut
Anotace: Seminář bude zaměřen především na formy práce při setkáních s rodiči. Účastníci budou diskutovat o tom, jak rodičům poskytnout vhled do problematiky nové koncepce vyučování matematiky. Jak představit rozdíly mezi tradiční výukou matematiky a Hejného metodou, jak seznámit s přístupem genetického konstruktivismu, který je teoretickým východiskem Hejného edukační metody, a s některými z dvanácti klíčových principů Hejného metody – poznání dítěte vychází od zkušenosti, kdy dítě od činnosti popsané mateřským jazykem přechází k matematickému jazyku. Budou též diskutována specifika Hejného metody, možná rizika, provázanost s realitou u dětí. Diskutovány budou i náměty na konkrétní činnosti, metody a formy práce s konkrétními výzvami. Změna vzdělávání spočívá nejen ve vlastních aktivitách a činnostech realizovaných s dětmi, ale především v odlišné roli učitele, který se stává spíše průvodcem poznávání dítěte tím, že mu bude nabízet přiměřené výzvy. V dílně se budou diskutovat problémy, se kterými se učitelé v nové roli potýkají, např. Jak vytvořit tvůrčí klima plné důvěry a vzájemné spolupráce? Jak zefektivnit komunikaci dítě – rodič, dítě – dítě, dítě – učitel? apod.

 

B. Matematické prostředí jako nástroj rozvoje, tvořivosti a intelektu dítěte/žáka.
Rozsah: 2 x 45 minut
Anotace: Účastníci se seznámí s tím, jak poskytnout rodičům vstup do 2 prostředí Hejného metody prostřednictvím nabídnutých úloh, na kterých děti budují své poznání při otevírání matematického světa. Úlohy budou voleny s ohledem na rodiče tak, aby v základní úrovni řešení nebyly potřebné hlubší matematické znalosti. Při řešení výzev různé úrovně budou mít rodiče možnost nahlédnout do vlastních i dětských myšlenkových pochodů. Diskutovat se bude i rozvoj schopností u dítěte v uváděných aktivitách, různorodost dětských postupů, pomoc při překonávání problémů, se kterými se děti mohou setkávat při aktivitách.

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde

Chcete uspořádat tento seminář u vás ve škole?

Cena: 8000 Kč za seminář do 10 účastníků. Každý 400 Kč. Platba fakturou po uskutečnění semináře.

Máte-li zájem o realizaci tohoto semináře na vaší škole, vyplňte prosím poptávkový formulář.