VYUŽITÍ PRINCIPŮ HEJNÉHO METODY VE VÝUCE MATEMATIKY PRO OSOBNOSTNÍ VÝVOJ ŽÁKA I UČITELE

Hodinová dotace: 8 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

12. 12. 2020, 09:00 - 16:30
FZŠ Barrandov II., V Remízku 919/7, 159 00 Praha 5 - Hlubočepy
další termíny

LEKTOŘI

Mgr. David Schicker
Jarka Kloboučková

CENA PRO JEDNOTLIVCE

2 500 Kč

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 637/2019-2-52


Hejného metoda (HM) je založena na respektování 12 základních principů, které skládá do uceleného konceptu tak, aby žáci objevovali matematiku sami a s radostí. Výuka matematiky podle nich přináší bezpočet situací, které mají potenciál k osobnostnímu a sociálnímu rozvoji. Postavení učitele i žáků se v hodinách vedených HM mění, což je přínosem jak pro rozvoj matematického vzdělání, tak zároveň žádoucím způsobem rozvíjí sociální kompetence. Vedení hodin matematiky, které respektují principy HM, umožňuje učiteli úspěšně naplňovat i tematické okruhy průřezového tématu osobnostně sociální výchova dle RVP. Na základě vlastních zkušeností a dalšího vzdělávání nabízíme účastníkům možnost prohloubit své edukační kompetence i v této oblasti.

 

Obsah kurzu:

V rámci kurzu se budeme věnovat základním principům Hejného metody z hlediska průřezového tématu osobnostně sociální výchova dle RVP. Seminář bude těmito principy rozdělen do bloků.

Jsou to například:

Role učitele
Učitel v roli průvodce organizuje hodinu, zadává žákům vhodné úlohy a řídí jejich diskuze. Při těchto diskusích se žáci setkávají s potřebou zvládat pravidla respektující komunikace a volit vhodnou strategii vzájemného jednání. Souvisí s tím i přijmutí nebo odmítnutí strategie spolužáka. Cílem je, aby komunikace mezi žáky plynula přirozeně, kultivovaně a věcně.

Rozvoj osobnosti
Jednou z hlavních motivací profesora Hejného při vytváření nové metody byl důraz na to, aby se děti nenechaly v životě manipulovat. Proto učitel ve výuce nepředává hotové poznatky, ale učí děti především argumentovat, diskutovat a vyhodnocovat. Děti pak samy o sobě vědí, co je pro ně správné, respektují druhého a umí se rozhodovat. Dokonce statečně nesou i důsledky svého konání. Vedle matematiky přirozeně objevují také základy sociálního a mravního chování.

Podpora spolupráce
Většina poznatků se v hlavách dětí rodí na základě zkušeností a vzájemné diskuse. Proto děti potřebují mít prostor ke vzájemné spolupráci a diskusím přímo v hodinách. Tato komunikace se totiž ukazuje jako vysoce efektivní.

Práce s chybou
Učitel zde pracuje s motivací žáka. Chyba by neměla žáka odradit, ale měla by být pro žáka užitečnou zkušeností. Úlohou učitele je pomoci žákovi se z chyb poučit a chyby své i spolužáků analyzovat. Souvisí s tím i sebepoznání svých silných i slabých stránek a tvorba zdravého sebepojetí u žáků.

Přiměřené výzvy
Učitel zadává vhodné gradované úlohy a citlivě reaguje na aktuální situaci mezi žáky - individualizuje: snižuje či zvyšuje úroveň obtížnosti dané úlohy podle toho, jak se kterému žákovi právě daří. Tím, že slabší žáci vždy nějaké úlohy vyřeší, získávají pozitivní motivaci do další práce v hodinách matematiky. Těm nejlepším žákům zároveň neustále předkládáme další výzvy, aby se nenudili. Učitel je nepřetěžuje úkoly, ale zadává takové, aby děti neustále motivoval. Vhodná volba úrovně úlohy vede žáky k přiměřenému sebehodnocení a sebepoznání.

 

Budeme využívat videonahrávek situací ze školní praxe (pokud budou splněny všechny požadavky dané GDPR při pořízení videonahrávky), popisy skutečných příběhů a zážitků, jak lektorů, tak účastníků kurzu z hodin matematiky s cílem pozorovat a zaměřit se na jejich potenciál pro rozvoj osobnostně sociálních dovedností.

V rámci semináře aktivně využijeme různé techniky reflexe, které účastníci mohu využít ve své školní praxi. Ukážeme si na konkrétních příkladech, jak nám může reflexe pomoci hlouběji pochopit, co ve třídě proběhlo.

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde

Chcete uspořádat tento seminář u vás ve škole?

Cena: 2500 Kč za každého účastníka. Platba fakturou po uskutečnění semináře.

Máte-li zájem o realizaci tohoto semináře na vaší škole, vyplňte prosím poptávkový formulář.