WEBINÁŘ – MATEMATIKA HEJNÉHO METODOU NA 1. STUPNI ZŠ

Zaměření: 4. ročník II - pokračování
Zaměření: 4. ročník II - pokračování

Hodinová dotace: 16 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

8. 3. 2022, 15:00 - 18:30
5. 4. 2022, 15:00 - 18:30
3. 5. 2022, 15:00 - 18:30
31. 5. 2022, 15:00 - 18:30
on-line
další termíny

LEKTOŘI

Jarka Kloboučková
PhDr. Štěpán Ročák
Mgr. Petra Sadílková

CENA PRO JEDNOTLIVCE

4 800 Kč (vč. 0 % DPH)

Přihlašovat se můžete do 1. 3. 2022 nebo do naplnění kapacity
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 8329/2021-4-241


Podmínkou pro získání osvědčení je 100% účast na kurzu!

V pokračování dlouhodobého kurzu se budeme opět zabývat učivem matematiky 4. ročníku se zaměřením na cíle vyučování. K jednotlivým výstupům budeme přiřazovat různé úlohy z příslušného časového období. Úlohy budeme rozpracovávat v souladu s Bloomovou taxonomií kognitivních cílů a v souladu s teorií schodů učení. Nezapomeneme ani na teorii generického modelu a jeho jednotlivé etapy.
 
V rámci dlouhodobého kurzu zaměřeného na výuku ve 4. ročníku se bude pravidelně potkávat pod vedením provázejícího lektora v online prostředí menší skupina učitelů a rozvíjet svoje zkušenosti s výukou Hejného metody se zaměřením na aktuální oblasti ve výuce 4. ročníku.
Jednotlivá setkání budou zaměřena na:
  1. Motivační složku výuky a její aktivní tvorbu
  2. Diagnostiku aktuální etapy třídy/žáka
  3. Rozpracování konkrétních cílů a důkazy o jejich splnění
  4. Reflektivní metody ve vztahu k obsahu učiva.
 
Každé setkání bude zaměřeno na některou oblast RVP pro ZV v 2. období I. stupně při zařazení obsahové složky na tato témata:
  1. Zlomky, desetinná čísla a číselná osa
  2. Převody jednotek s důrazem na významy předpon
  3. Dělitelnost a vazba na manipulativní zkušenosti
  4. Zlomky a početní operace s nimi (Egyptské dělení chlebů)
 
Zvolené úlohy budeme společně zpracovávat tak, aby bylo možné je vyzkoušet ve vlastní výuce mezi jednotlivými čtyřhodinovými bloky. Následně tyto své nové zkušenosti budeme sdílet po dvou týdnech ve skupině učitelů v rámci jednohodinové reflexe. Z tohoto důvodu je kurz určený pro učitele, kteří učí ve 4. ročníku a mají vlastní zkušenost s výukou matematiky Hejného metodou, a kteří již absolvovali minimálně 8 hodinový kurz Hejného metody, v ideálním případě jsou absolventy dlouhodobého kurzu pro 4. ročník v prvním pololetí.
 
Provázející lektor: Jarka Kloboučková
Jarka Kloboučková je akreditovanou lektorkou Hejného metody ve společnosti H-MAT, s. r. o. a současně vyučuje na PedF UK v Praze studenty učitelství pro I. stupeň. Výuku matematiky Hejného metodou má na základních školách aktivně a každodenně proučenou ve všech ročnících (1. – 9. ročník). V současné době působí jako mentor a konzultant učitelů v různých základních školách, zabývá se přípravou učitelů na hodiny se zaměřením na cíle výuky, metody a formy reflexe výuky a individualizaci výuky prostřednictvím tvorby gradovaných sérií úloh. Nedílnou součástí její práce je tvorba časově tematických plánů pro jednotlivé ročníky. Spolupracuje i s MŠMT a vypracovává akreditační posudky na učebnice matematiky pro různé ročníky.  
 
Tým spolupracujících lektorů (budou spolupracovat jen na některých setkáních) tvoří další akreditovaní lektoři, např.:
Petra Sadílková, ZŠ a MŠ Křídlovická, Brno
Štěpán Ročák, FZŠ Táborská, Praha – Nusle
 
 
Společně se v průběhu čtyř čtyřhodinových setkání budeme věnovat některým výstupům z RVP pro ZV v 2. období I. stupně ve vazbě na učebnice matematiky z nakladatelství H-MAT, s. r. o. takto:
 
Čtyřhodinové setkání č. 1:
M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose
M-5-1-07 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty
 
Čtyřhodinové setkání č. 2
M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky
M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu
 
Čtyřhodinové setkání č. 3
M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků
M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel
 
Čtyřhodinové setkání č. 4
M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace
M-5-1-06 porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem v oboru kladných čísel
 
 
Časové rozvržení jednotlivých setkání:
Čtyřhodinové setkání (4 x 45 minut): 15:00 – 16:30 + 17:00 - 18:30
Navazující sdílení (1 x 60 minut) 18:00 – 19:00
 
Čtyřhodinové setkání 8. březen 2022
Navazující sdílení 22. březen 2022
 
Čtyřhodinové setkání 5. dubna 2022
Navazující sdílení 19. dubna 2022
 
Čtyřhodinové setkání 3. května 2022
Navazující sdílení 17. května 2022
 
Čtyřhodinové setkání 31. května 2022
Navazující sdílení 14. června 2022

Podmínkou pro získání osvědčení je 100% účast na kurzu!
  Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde