DLOUHODOBÝ KURZ: PŘÍPRAVA ŽÁKŮ NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY A DALŠÍ STUDIUM NA VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍCH

Hodinová dotace: 16 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

26. 9. 2023, 14:30 - 18:00
17. 10. 2023, 14:30 - 18:00
14. 11. 2023, 14:30 - 18:00
5. 12. 2023, 14:30 - 18:00
on-line
další termíny

LEKTOŘI

Mgr. Anna Kuřík Sukniak
Mgr. Václav Strnad
PhDr. Štěpán Ročák

CENA PRO JEDNOTLIVCE

5 300 Kč (vč. 0 % DPH)

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Webinář – Příprava k přijímací zkoušce z matematiky na víceletá gymnázia a k dalšímu studiu" pod č.j.:
MSMT- 21847/2022-2-703


Forma: on-line, videokonference na platformě ZOOM
Časová dotace: 16 x 45 min.

 
Obsah – podrobný přehled témat výuky: Dlouhodobý kurz bude zaměřen na témata, která si účastníci prožijí v praktických workshopech. Vedle matematických témat z přijímacích zkoušek z matematiky, budou také zvědomovány dovednosti, které je nutné u žáků rozvíjet, aby zvládli přechod na další stupeň vzdělávání.
 
 • Ukážeme si, jaké možnosti má učitel pro organizaci individualizované výuky, která je při podpoře žáků k přípravě na přijímací zkoušky klíčová.
 • Nasdílíme osvědčené formy práce, kdy učitel pomáhá žákovi převzít zodpovědnost za své učení a přípravu. Motivace, práce s cíli a kritérii plnění je toho neoddělitelnou součástí, proto si ukážeme, jak učitel může žákům pomoci stanovit si své dílčí cíle v přípravě na přijímací zkoušky, a jak evidovat svůj posun ke splnění svých cílů.
 • Část kurzu věnujeme komunikaci, jak vést podporující komunikaci se žákem, ale i jeho rodičem. Nastíníme naši inspiraci, jak může učitel představit svým žákům a jeho rodičům svůj plán přípravy na přijímací zkoušky.
 • U jednotlivých matematických témat si představíme vždy několik úloh, které mají potenciál zjistit skutečné porozumění tématu nebo zda má žák naučené pouze formalismy (naučené postupy). Základem přípravy je budování schopnosti porozumět zadání, analyzovat problém, hledat a najít možné způsoby k řešení a pak samotné řešení úlohy. Účastník kurzu bude mít možnost se seznámit a případně si vyzkoušet postup, kterým může u žáků formalismy nahradit skutečným poznáním.
 • V rámci celého kurzu věnujeme prostor pro vzájemnou podporu učitelů (účastníků kurzu), jak se vypořádat s tlakem a jak jej minimalizovat, tak aby i učitel mohl plně využít svůj potenciál učitele podporujícího žáky při jejich přípravě na důležitou životní zkoušku a na další vzdělávání na vyšším stupni.
 • Nabídneme možnost průběžných reflexí zkušeností účastníků s výukou ve vlastní třídě se zaměřením na obsah kurzu.
 
První den
2 x 90 minut (mezi devadesátiminutovými bloky 30 minut přestávka)
Anotace:
 • Úvod – seznámení, cíle kurzu
 • Tematický okruh RVP: Závislosti, vztahy a práce s daty
 • Matematické téma: Práce s tabulkami, Posloupnosti čísel
 • Organizace individualizované výuky při přípravě na přijímací zkoušky – gradovaná série úloh
 • Motivace, práce s cíli a kritérii, sebereflexe
 • Jak na komunikaci se žáky a rodiči
 • Nastavení vlastní cesty učitele v přípravě svých žáků na přijímací zkoušky
 
Druhý den
2 x 90 minut (mezi devadesátiminutovými bloky 30 minut přestávka)
Anotace:
 • Tematický okruh RVP: Číslo a početní operace
 • Matematické téma: Úpravy číselných výrazů, Práce s přirozenými, zápornými, desetinnými čísly
 • Organizace individualizované výuky při přípravě na přijímací zkoušky – gradovaná série úloh
 • Jak podporovat žáky v přebírání zodpovědnosti za své učení a přípravu na přijímací zkoušky (diagnostika, kde žák je a jak si nastavit další cestu učení)
 • Procvičování versus Dril, jak rozvíjet nadané žáky, jak podpořit každého žáka v tom, co potřebuje při své přípravě na přijímací zkoušky
 
Třetí den
2 x 90 minut (mezi devadesátiminutovými bloky 30 minut přestávka)
Anotace:
 • Tematický okruh RVP: Závislosti, vztahy a práce s daty, Geometrie v rovině a v prostoru
 • Matematické téma: Převody jednotek času a délky,
 • Organizace individualizované výuky při přípravě na přijímací zkoušky – gradovaná série úloh
 • Jak podporovat žáky v přebírání zodpovědnosti za své učení a přípravu na přijímací zkoušky (diagnostika, kde žák je a jak si nastavit další cestu učení), aktivizování žáka jako vlastníka svého učení, sebereflexe
 • Jak si ujasnit své silné a slabé stránky, jak podpořit svůj potenciál a sebedůvěru v sebe sama (práce s chybou, práce s časem, získávání jistoty, ujasňování si své řešitelské strategie celého testu přijímacích zkoušek)
 
Čtvrtý den
2 x 90 minut (mezi devadesátiminutovými bloky 30 minut přestávka)
Anotace:
 • Tematický okruh RVP: Číslo a početní operace, Nestandardní aplikační úlohy a problémy
 • Matematické téma: Váhy a váhové rovnice, ekvivalentní úpravy rovnic a jejich soustav v sémantickém kontextu
 • Organizace individualizované výuky při přípravě na přijímací zkoušky – gradovaná série úloh
 • Jak podporovat žáky v přebírání zodpovědnosti za své učení a přípravu na přijímací zkoušky (diagnostika, kde žák je a jak si nastavit další cestu učení)
 • Jak pracovat se svým stresem, jak ho snížit, co nejvíce eliminovat a podpořit tak rozvinutí svého potenciálu co nejvíce
 • Zdroje další podpory žáků při přípravě na přijímací zkoušky
 
Po každém čtyřhodinovém bloku budou mít účastníci 3 týdny na aktivní práci na svém zvoleném cíli v oblasti přípravy žáků na přijímací zkoušky, budou mít možnost si vyzkoušet získanou inspiraci z kurzu přímo ve své výuce. Následně proběhne společné jednohodinové setkání, na kterém budou účastníci sdílet a reflektovat vlastní výstupy a zkušenosti.

Po každém setkání bude následovat hodinová reflexe.
Termíny seminářů (4 x 45 min.): 
26. 9., 17.10., 14. 11., 5. 12. 2023, 14:30 – 16:00, 16:30 – 18:00
Termíny dobrovolných reflexí (1 x 60 min.):  9. 10., 6. 11., 27. 11., 18. 12. 2023, 17:00 - 18:00

Podmínkou pro získání osvědčení je 100% účast na webináři.


  Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde

Chcete uspořádat tento seminář u vás ve škole?

Cena: 6 350 Kč za každého účastníka. Platba fakturou po uskutečnění semináře.

Máte-li zájem o realizaci tohoto semináře na vaší škole, vyplňte prosím poptávkový formulář.